Civilinė byla Nr.eB2-435-227/2019

                                                                 Teisminio proceso Nr. 2-59-3-00111-2019-4 

Procesinio sprendimo kategorija: 3.4.2.2

 (S)

 

 

 

             

PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMAS

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2019 m. birželio 5 d.

Panevėžys

 

                                              Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė,

viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės VSDFV Panevėžio skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Pagauk svajonę“, juridinio asmens kodas 303081373(buveinės vieta: J.Tallat Kelpšos g.16, Panevėžys ) ir

 n u s t a t ė: 

 

apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta atsakovės vadovui ir akcininkui žinomais ir viešai deklaruotais adresais. Paskelbta viešai. Prašymų bylos nagrinėjimą atidėti, negauta. Kliūčių bylos nagrinėjimui nenustatyta.

Ieškovė- atsakovės kreditorė, prašo iškelti atsakovei bankroto bylą dėl jos nemokumo. Nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas 2019-04-10 buvo 2352,47 €, kurį sudarė: 2.235,93 € VSD įmokų už samdomus darbuotojus ir 116,54  € delspinigių.  Raginimo likviduotiįsiskolinimą- neįvykdė, turto ir dirbančiųjų neturi. Mano, kad  įmonė nemoki.

Atsakovė reikalautų dokumentų, rašytinio paaiškinimo nepateikė. Apie jos finansinę padėtį sprendžiama iš ieškinio, jo priedų ir viešai skelbiamos informacijos.

 

Atsakovei UAB „Pagauk svajonę“, juridinio asmens kodas 303081373(buveinės vieta: J.Tallat Kelpšos g.16, Panevėžys ) keltina bankroto byla (LR ĮBĮ 2 str. 8 d, 4 str.1 d. 3 p., 9 str. 7 d. 1 p.,10 str.), nes yra pagrindas teigti, kad įmonė yra nemoki.

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau- ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalis įmonės nemokumą apibrėžia, kaip įmonės būseną, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Šio įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki.

Iš ieškinio turinio, pridėtų dokumentų matyti, kad atsakovė neturi nekilnojamojo turto ir transporto priemonių. Įmonė įregistruota 2013-06-07. Pateiktas balansas tik už 2014 metus . Iš jo matyti, kad turėjo turto už 10.198 Lt, kurį sudarė trumpalaikis turtas. Metus baigė su 36 Lt pelnu.

Atsakovė 2019-04-10 buvo skolinga VSDFV 2352,47 €, kurią sudarė: 2.235,93 € VSD įmokų už samdomus darbuotojus ir 116,54  € delspinigių.  Iš viešai skelbiamos informacijos ji nuo 2017-09-14 dirbančiųjų neturi. Tai rodo, kad įmonė veiklos nevykdo.

Duomenų, leidžiančių spręsti, kad finansinis sunkumas yra laikino pobūdžio, nėra. .

Byloje nenustatyta pagrindų, dėl kurių bankroto bylą atsisakytina iškelti (ĮBĮ 10 str.3 d.). Todėl atsakovei keltina bankroto byla (ĮBĮ 4 str. 1 d. 3 p, 2 str. 8 p).

Administratoriumi skirtinas UAB "Bankroto ir restruktūrizavimo  administravimas" , sąrašo eilės Nr.B-JA306

kurio kandidatūrą atrinko Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis atsitiktine tvarka įvertinus įmonę apibūdinančius kriterijus. Nenustačius kliūčių šio asmens kandidatūrai, jis skirtina administratoriumi (ĮBĮ 10 str.4 d.1p,11 str. 4 d ).

ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Jei minėti asmenys minėtų reikalavimų neįvykdo ar nepilnai įvykdo, teismas jiems gali skirti iki 2 896 eurų baudą.

Iš Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija matyti, kad M. G. yra akcininkas ir vadovas. Todėl ji, įsiteisėjus šiai nutarčiai, privalo per 10 dienų perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus(ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p). Už nutarties nevykdymą ar nepilną įvykdymą gali būti skiriamos baudos iki 2 896 eurų baudą, kurios paskyrimas neatleidžia nuo pareigos nutartį vykdyti ir kitos įstatyminės priemonės (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291 straipsniu, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto 200l-03-20d įstatymo Nr.IX-216 2 straipsnio 8 dalimi, 9 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktais, 10 ir 11straipsniais, teismas

Nutaria:

1.       UAB „Pagauk svajonę“, juridinio asmens kodas 303081373(buveinės vieta: J.Tallat Kelpšos g.16, Panevėžys ) pripažinti nemokia ir jai iškelti bankroto bylą.

2.       .Administratoriumi paskirti UAB "Bankroto ir restruktūrizavimo administravimas" , sąrašo eilės Nr.B-JA306.

3. Uždėti areštą visam UAB „Pagauk svajonę“, juridinio asmens kodas 303081373(buveinės vieta: J.Tallat Kelpšos g.16, Panevėžys ) turtui, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

4. Įsiteisėjus šiai nutarčiai:

a) įmonės kreditoriai per 30 dienų turi teisę raštu pranešti administratoriui savo kreditorinius reikalavimus;

b) M. G. privalo per 10 dienų perduoti administratoriui arba jo įgaliotam asmeniui visą įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus;

5. Įpareigoti administratorių vykdyti ĮBĮ l0str. 4 d.3 ir 4 p., 7d. 8p. ir kitus ĮBĮ nustatytus reikalavimus.

5. Pavesti administratoriui ne vėliau kaip per 20 dienų nuo termino kreditorinių reikalavimų pateikimui pateikti teismui tvirtinti kreditorių ir jų kreditorinių reikalavimų sąrašą ir ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

6. Įpareigoti antstolius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos Panevėžio apygardos teismui perduoti bankrutuojančios UAB „Pagauk svajonę“,  turto arešto bei vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimų su atžymomis apie išieškotas sumas.

7. Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti areštą visam bankrutuojančios UAB „Pagauk svajonę“, juridinio asmens kodas 303081373(buveinės vieta: J.Tallat Kelpšos g.16, Panevėžys ) nekilnojamam ir kilnojamam turtui, tarp jų ir sąskaitoms banke, skirtą ne tik šio teismo, bet ir kitų teismų, įstaigų sprendimais. 

8. Pranešti Panevėžio apylinkės teismo rūmams ir antstolių kontoroms, kurioms pavesta atlikti vykdymo veiksmus Panevėžio m., Panevėžio apygardos prokuratūrai bei kitiems teismams, kuriuose yra bylų, kuriose atsakovė – UAB ”Pagauk svajonę” ir jai reiškiamos turtinės pretenzijos, kad šie proceso įstatymo numatytais atvejais, t. y. kai iki nutarties skirti nagrinėti bylą teismo posėdyje priėmimo paaiškėja, kad atsakovei iškelta bankroto byla, perduotų Panevėžio apygardos teismui civilinius ieškinius, bylas, vykdomuosius dokumentus, arešto aktus, kuriais bendrovei reiškiamos turtinės pretenzijos.

9. Sustabdyti vykdomąsias bylas, kuriose skolininku yra bankrutuojanti UAB” Pagauk svajonę”, nurodant antstolių kontoroms, kuriose yra tokių bylų, perduoti arešto ir vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimų iš šių asmenų Panevėžio apygardos teismui ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 18 str.) .

10. Apie bankroto bylos iškėlimą atsakovei UAB” Pagauk svajonę” nustatyta tvarka pateikti informaciją elektroninio pašto adresu antstoliai@antstoliai.lt ir adresu www.antstoliai.lt.

11.Nustatyti, kad įprastai visi susirašinėjimai vyksta elektroniniu būdu. Todėl administratorius įpareigojamas skubiai pateikti teismui savo elektroninio pašto adresus ir telefono numerius, kuriais bus galima kontaktuoti`.

12. Administratorius turi pateikti kreditorių sąrašus per EPP sistemą ( vordu).  Prieš teikiant kreditorių sąrašą administratorius privalo sutikrinti su prie bankroto bylos prijungtais neįvykdytais vykdomaisiais dokumentais ir apie tai pažymėti prašyme tvirtinti kreditorių sąrašą.

Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Nutarties nuorašą išsiųsti ieškovei, buvusiam vadovui – akcininkui M. G. ir administratoriui.

 

Teisėja Margarita Dzelzienė