Civilinė byla Nr. eB2-2109-480/2018

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00619-2018-3

Procesinio sprendimo kategorija 3.4.3.2.2.1.; 3.4.3.4.; 3.4.3.5.1.

(S)

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. rugpjūčio 23 d.

Kaunas

 

Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo VSDFV Kauno  skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei  uždarajai akcinei bendrovei „Vašrima“,      

 

n u s t a t ė :

Ieškovas VSDFV Kauno  skyrius kreipėsi į teismą su pareiškimu  prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Vašrima“. Ieškovas nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 8092,04 Eur, įmonėje yra vienas apdraustasis. Ieškovas teikė mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas socialinio draudimo įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų draudimo įstaigose, paskutinį kartą bankas mokėjimo nurodymą įvykdė 2018 m. birželio 26 d. Ieškovas siuntė raginimus skolą sumokėti geruoju, tačiau skola nesumokėta. Atsakovės vardu nėra registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių, todėl darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

Atsakovės vadovas V. V. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad sutinka jog įmonei būtų iškelta bankroto byla.

Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Pagal VĮ Registrų centro duomenis UAB „Vašrima“ įregistruota 1998-09-29. Iš byloje pateikto UAB „Vašrima“ balanso, sudaryto 2018-07-11, duomenų matyti, kad turto vertė minėtai dienai sudarė 574,00 Eur, iš kurio ilgalaikio turto – 207,00 Eur, trumpalaikio turto – 367,00 Eur (per vienerius metus gautinos sumos). Pagal įmonės vadovo pateiktą kreditorių sąrašą pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams 2018 m. liepos 11 d. duomenimis sudaro 250 247,18 Eur. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovė UAB „Vašrima“ nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės vardu nėra registruotų transporto priemonių. Minėti duomenys pagrindžia, jog UAB „Vašrima“ yra nemoki, pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, įmonė negali įvykdyti savo finansinių prievolių kreditoriams, nemoka privalomų mokesčių valstybei. Tai sudaro pagrindą tenkinti ieškovės pareiškimą ir iškelti UAB „Vašrima“   bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 str. 3 d.).

Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų nustatyta, jog pagal Bankroto administratorių atrankos taisykles šios įmonės administratoriumi atrinkta UAB „Lideres“, kuri skirtina UAB „Vašrima“ bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 st. 2 d., 4 d.).

Iškėlus UAB „Vašrima“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu,

 

n u t a r i a :

Iškelti atsakovei UAB „Vašrima“ (j. a. k. (duomenys neskelbtini), registracijos adresas: (duomenys neskelbtini)) bankroto bylą.

Paskirti atsakovės UAB „Vašrima“ bankroto administratoriumi UAB „Lideres“ (Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA147, adresas: (duomenys neskelbtini), tel.: (duomenys neskelbtini)).

Uždėti atsakovės UAB „Vašrima“ (j. a. k. (duomenys neskelbtini), registracijos adresas: (duomenys neskelbtini)) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

Nustatyti, kad atsakovės UAB „Vašrima“ vadovą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2.896,00 Eur baudą.

Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR FM, ieškovui, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui ir bylos šalims. 

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą. 

 

 

Teisėja                                                                                                                    Albina Rimdeikaitė