Civilinė byla Nr. eB2-1784-480/2018

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00329-2018-1

Procesinio sprendimo kategorija 3.4.3.2.2.1.; 3.4.3.4.; 3.4.3.5.1.

(S)

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. gegužės 4 d.

Kaunas

 

Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo VSDFV Šilalės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei  individualiai įmonei „Jorista“,      

 

n u s t a t ė :

Ieškovas VSDFV Šilalės skyrius kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei IĮ „Jorista“. Ieškovas nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 1367,17 Eur. Ieškovas teikė mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas socialinio draudimo įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų draudimo įstaigose, siuntė raginimus skolą sumokėti geruoju, 2008-11-25, 2009-03-02, 2009-08-18, 2010-11-10 ir 2013-10-21 skolos išieškojimo vykdymas perduotas antstoliui, tačiau skola nesumokėta. Atsakovės vardu nėra registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių, todėl darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

Atsakovės vadovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį bei įmonės finansinių dokumentų, reikalingų įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę, nepateikė.

Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, Kauno apygardos teismas 2018 m. balandžio 11 d. nutartimi įpareigojo atsakovės vadovą per 10 dienų nuo šios nutarties įteikimo dienos pateikti Kauno apygardos teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę. Teismo procesiniai dokumentai, siųsti įmonės registracijos adresu, kuris sutampa su Juridinių asmenį registre nurodytu įmonės savininkės gyvenamosios adresu, grįžo neįteikti, nurodant neįteikimo priežastį – „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“. Kauno apygardos teismas 2018 m. balandžio 24 d. pakartotinai procesinius dokumentus išsiuntė atsakovės buveinės adresu, todėl pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį procesiniai dokumentai laikomi įteikti tinkamai. Įmonės vadovė R. R. yra deklaravusi išvykimą į Vokietiją, jos gyvenamosios vietos adresas nežinomas, todėl jai įteikti procesinius dokumentus nėra galimybės. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo IĮ „Jorista“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

Pagal VĮ Registrų centro duomenis IĮ „Jorista“ įregistruota 2006-06-19, įmonės savininkė ir vadovė nuo įmonės įregistravimo yra R. R.. Pagal Individualių įmonių įstatymo 9 straipsnio 2 dalį, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, individuali įmonė nėra įpareigota sudaryti finansines ataskaitas, jei to nėra nustatyta individualios įmonės nuostatuose. Iš VĮ Registrų centro duomenų nustatyta, kad įmonė finansinės atskaitomybės dokumentų šiai įstaigai neteikia nuo įmonės įregistravimo, todėl spręstina, kad įmonė finansinių ataskaitų nesudaro. Ieškovo VSDFV Šilalės skyriaus pateiktais duomenimis, atsakovės skola ieškovui sudaro 1367,17 Eur, įmonėje apdraustų asmenį nėra. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovė IĮ „Jorista“ nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovė registruotų transporto priemonių neturi. Nustačius, kad atsakovė IĮ „Jorista“ nemoka privalomų mokesčių valstybei, įmonėje nedirba nei vienas darbuotojas, todėl tikėtina, kad įmonė veiklos nevykdo, įmonė registruoto turto neturi, darytina išvada, jog IĮ „Jorista“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 str. 3 d.).

Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį, tuo atveju, kai neribotos civilinės atsakomybės juridiniam asmeniui, kokiu yra individuali įmonė, prievolėms įvykdyti neužtenka juridinio asmens turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis (individualios įmonės atveju - jos savininkas). Ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo šioje byloje pareikštas individualiai įmonei, todėl IĮ „Jorista“ bankroto byloje bendraatsakove įtrauktina šios įmonės savininkė R. R. (CPK 43 str. 2 d.).

Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų nustatyta, jog pagal Bankroto administratorių atrankos taisykles šios įmonės administratoriumi atrinkta UAB „Mokumo atkūrimas“, kuri skirtina IĮ „Jorista“ bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 st. 2 d., 4 d.).

Iškėlus IĮ „Jorista“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu,

 

n u t a r i a :

Iškelti atsakovei individualiai įmonei „Jorista“ (j. a. k. 300575979, registracijos adresas: (duomenys neskelbtini)) bankroto bylą.

Paskirti atsakovės individualios įmonės „Jorista“ bankroto administratoriumi UAB „Mokumo atkūrimas“ (Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA371, adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Gedimino g. 47-R1, tel.: +370 686 27258).

Uždėti atsakovės individualios įmonės „Jorista“ (j. a. k. 300575979, registracijos adresas: (duomenys neskelbtini)) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Bendraatsakove įtraukti atsakovės individualios įmonės „Jorista“ savininkę R. R. (a. k. (duomenys neskelbtini)

Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

Nustatyti, kad individualios įmonės „Jorista“ vadovė ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, taip pat viso savininko turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė.

Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2.896,00 Eur baudą.

Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR FM, ieškovui, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui ir bylos šalims. 

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą. 

 

 

Teisėja                                                                                                                    Albina Rimdeikaitė