Civilinė byla Nr. eB2-4151-258/2018

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-01141-2018-3

Procesinio sprendimo kategorija: 3.4.3.2.1.2

(S)

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

N U T A R T I S

 

2018 m. liepos 11 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą atsakovei UAB „Kongreta“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos,

 

n u s t a t ė :

 

Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Kongreta“. Nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas ieškovui 2018-01-18 sudaro 42004,29 EUR, iš jų: 41403,19 EUR VSD įmokų ir 601,10 EUR delspinigių.

Atsakovė su pareiškimu iškelti jai bankroto bylą sutinka.

Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas. Nurodo, kad atsakovė susidūrė su finansiniais sunkumais ir neturi galimybės vykdyti įsipareigojimų kreditoriams.

Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Atsakovė pateikė balansą, sudarytą 2018 m. liepos 5 d., iš kurio matyti, kad atsakovės turtą sudaro 65 058 EUR vertės turtas, iš jų 55 406 EUR sudaro trumpalaikis turtas (47 532,59 EUR debitorių skolos). Per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai kreditoriams sudaro 599 570 EUR, iš jų 342 536,02 EUR, atsakovės pateiktais duomenimis, yra pradelsti. Taigi atsakovės pradelsti įsipareigojimai viršija daugiau nei 5 kartus į jos balansą įrašyto turto vertę.

Atsižvelgiant į tai, teismo vertinimu, atsakovė turi pastovaus ir ilgalaikio pobūdžio finansinių sunkumų, kadangi įsiskolinimas valstybės biudžetui ir kreditoriams nedengiamas, byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, jog veiklą bendrovė vykdo ir turi pakankamai likvidaus turto, iš kurio gali būti patenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai. Esant nurodytoms aplinkybėms, nėra pagrindo tikėtis, jog tokia įmonė ateityje pajėgtų atstatyti savo mokumą ir atsiskaityti su kreditoriais, todėl nėra jokio teisinio pagrindo atsisakyti iškelti atsakovui bankroto bylą. Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinktas bankroto administratorius UAB „BŪRAI“, kuris pareiškė sutikimą teikti atsakovui bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

 

n u t a r i a :

             

iškelti UAB „Kongreta“ (į. k. 302547761, adresas: Trakų r. sav. Trakų m. Vienuolyno g. 39-41) bankroto bylą.

Įmonės administratoriumi paskirti UAB „BŪRAI“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA029).

Areštuoti visą UAB „Kongreta“ (į. k. 302547761, adresas: Trakų r. sav. Trakų m. Vienuolyno g. 39-41) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:

1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

 

 

Teisėja                                                                                    Rita Kisielienė