Civilinė byla Nr. eB2-1598-730/2018

                                                                                      Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00614-2018-9

 Procesinio sprendimo kategorijos: 3.4.3.2;

 3.4.3.2.1; 3.4.3.2.1.3; 3.4.3.2.2; 3.4.3.2.2.1;

 3.4.3.4; 3.4.3.5; 3.4.3.5.1

(S)

img1 

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

NUTARTIS

 

2018 m. gruodžio 17 d.   

Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė,

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Elaja“, V. Š. dėl bankroto bylos iškėlimo,  

 

Teismas

 

n u s t a t ė :

 

ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo reiškia reikalavimą iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Elaja“ bankroto bylą ir uždarosios akcinės bendrovės „Elaja“ vadovui V. Š. 5 metams apriboti teisę eiti viešojo ir ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, jog atsakovės mokestinė nepriemoka 2018 m. spalio 22 d. duomenimis sudarė 9275,52 EUR, iš jų 14,48 EUR skolos ir 1,36 EUR delspinigių už Gyventojų pajamų mokestį, 8 359,87 EUR skolos ir 899,81 EUR delspinigių už pridėtinės vertės mokestį. Teigia, kad atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Elaja“ turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą nėra. Ieškovės teigimu faktą jog įmonė yra nemoki patvirtina antstolės Brigitos Tamkevičienės pažyma apie vykdymo eigą ir tai, kad mokesčių administratoriui nuo 2009 metų nepavyksta išieškoti uždarosios akcinės bendrovės „Elaja“ mokestinės nepriemokos. Ieškovė nurodo, kad bendrovė Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės nuo 2008 metų nėra pateikusi ir ieškovės duomenimis bendrovė nekilnojamojo turto ir transporto priemonių nėra įregistravusi. Ieškovė nurodo, kad uždarosios akcinės bendrovės „Elaja“ vadovas ir akcininkas nuo 2008 m. gruodžio 3 d. yra V. Š.. Atsakovė nurodo, kad ieškovei siunčiamų pranešimų apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto iškėlimo įteikti nepavyksta.

Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Elaja“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies, tai yra iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Elaja“ bankroto bylą, netenkinti ieškovo prašymo vadovui V. Š. 5 metams apriboti teisę eiti viešojo ir ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. Atsiliepime nurodo, kad iš įmonės balanso, sudaryto 2009 m. balandžio 28 d., matyti, kad įmonės turtas 2009 m. sausio 1 d. – 2009 m. balandžio 28 d. laikotarpiu sudarė iš viso 895 245 Lt (iš jo ilgalaikis turtas – 625 019 Lt, trumpalaikis turtas – 270 226 Lt), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 502 760 Lt. Atsakovės veikla – transporto paslaugos, ekspedijavimas. 2009 m. buvo nutrauktos lizingo sutartys su atsakove ir ji neteko transporto priemonių, kurios iš esmės sudarė visą įmonės ilgalaikį turtą. Nurodo, kad teismui pateiktame pareiškime dėl bankroto iškėlimo nenurodytas laikas kada įmonės vadovui kilo pareiga kreiptis į teismą su pareiškimu iškelti bankroto bylą. 2009 metų balanse taip pat nėra duomenų, kada atsirado nemokumas ir ar yra vadovo kaltė dėl to, kad jis nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Atsižvelgiant į tai, teigia, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nėra pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimo uždarosios akcinės bendrovės „Elaja“ vadovui V. Š. 5 metams apriboti teisę eiti viešojo ir ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu

Atsakovui uždarosios akcinės bendrovės „Elaja“ vadovui V. Š. procesiniai dokumentai įteikti CPK 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

 

Dėl bankroto bylos iškėlimo.

 

Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas – Įmonių bankroto įstatymas. Šis įstatymas taikomas visiems juridiniams asmenims, įregistruotiems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas, religines bendruomenes ir bendrijas (Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio 2 dalis).

Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje numatyti pagrindai bankroto bylai iškelti: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkte numatyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog 2018 m. spalio 31 d. teismas nustatė atsakovės vadovui terminą atsiliepimui bei bankroto bylai reikalingiems finansinės atskaitomybės dokumentams pateikti, tačiau finansinės atskaitomybės dokumentai teismo nustatytu terminu nebuvo pateikti. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų dokumentų apie atsakovės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei spręstinas vadovaujantis ieškovės pateiktais ir teismo savo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

Remiantis Juridinių asmenų registro duomenimis, atsakovė Juridinių asmenų registre įregistruota 2005 m. vasario 1 d. Atsakovės įsiskolinimas ieškovei 2018 m. spalio 22 d. duomenimis sudarė 8 374,35 EUR skolos ir 901,17 EUR delspinigių. Remiantis valstybės įmonės Regitra duomenimis, atsakovės vardu registruota viena transporto priemonė. Byloje duomenų apie atsakovės vykdomą veiklą nėra. Kadangi byloje nėra duomenų apie kitus atsakovės pradelstus įsipareigojimus, nuosavybės teise turimą turtą, todėl pripažįstama, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai sudaro 9275,52 EUR tai yra, skola ieškovei.

Iš teismui pateikto Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro 2018 m. lapkričio 2 d. balanso matyti, kad atsakovė yra pateikusi finansinę ataskaitą už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d.. Iš šios ataskaitos matyti, kad per vienerius metus nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso sudarė 32 874 EUR. Balanso duomenų už laikotarpį nuo 2008 metų iki 2018 metų atsakovė nėra pateikusi, skolos ieškovei nesumoka, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl nėra pagrindo išvadai padaryti, jog atsakovės finansiniai sunkumai yra laikini. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, jog duomenų, kad atsakovė turto, iš kurio galėtų būti vykdomas išieškojimas, nėra, atsakovės įsiskolinimas kreditoriams, tai yra, ieškovei sudaro 259 280,87 EUR (895 245 LT), duomenų apie atsakovės vykdomą ūkinę – komercinę veiklą nėra, darytina išvada, kad tokia atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Elaja“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, kas sudaro pagrindą iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Elaja“ bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostatas, įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies redakcija, įsigaliojusia nuo 2015 m. sausio 1 d., bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto paslaugas sąrašo, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsakovės bankroto administratoriumi skirtina uždaroji akcinė bendrovė ‚Bankroto administratoriai“, sąrašo eilės Nr.: B-JA177.

Duomenų apie nagrinėjamas civilines bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus atsakovės atžvilgiu, nėra.

 

Dėl apribojimo eiti viešojo ir ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas.

 

Ieškovė ieškiniu prašo uždarosios akcinės bendrovės „Elaja“ vadovui V. Š. 5 metams apriboti teisę eiti viešojo ir ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 14 dalyje nurodyta, kad teismas savo iniciatyva, administratoriaus arba įmonės kreditoriaus (kreditorių), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotu prašymu gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, jeigu šis asmuo privalėdamas pagal įstatymą: nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo arba pavėlavo jį pateikti per šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus terminus, po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperdavė turto ir (ar) dokumentų, vengė pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdė procedūroms.

Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 14 dalies nuostatas teismas, spręsdamas tiek suinteresuotų asmenų pateiktą prašymą taikyti įmonės vadovui teisių apribojimą, tiek tai darydamas savo iniciatyva, turi nustatyti ir įvertinti visas faktines aplinkybes, susijusias su įmonės vadovo neveikimu ir tokio elgesio priežastimis, išsiaiškinti, ar byloje surinkti įrodymai ir nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą taikyti įstatymo nustatytą apribojimą šiam asmeniui dirbti tam tikrą darbą. Aptariamos teisės normos pagrindu vadovui nustatoma sankcija yra baudinė, todėl teisės pažeidimą padariusio vadovo kaltė nepreziumuojama, ji nustatoma tik išsamiai ištyrus reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-270-690/2016). Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtinta teisės norma yra prevencinio pobūdžio, ja siekiama dvejopo tikslo: pirma, įspėti įmonės vadovą, kad jis tinkamai vykdytų ĮBĮ jam nustatytas pareigas dėl bankroto bylos iškėlimo laiku ir bankroto proceso metu; antra, pašalinti iš verslo rinkos asmenis, kurie, vadovaudami verslo subjektams, nevykdo įstatymo nustatytų pareigų, nesilaiko sąžiningo verslo ir dėl to viešieji, privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys patiria normalios verslo rizikos neatitinkančių turtinių praradimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-152-219/2016).

Ieškovas prašo uždarosios akcinės bendrovės „Elaja“ vadovui V. Š. 5 metams apriboti teisę eiti viešojo ir ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. Savo prašymą grindžia tuo, kad siekiant ateityje užkirsti kelią nesavalaikiams bankrotams, tai yra atvejams, kai dėl įmonės valdymo organų aplaidumo ar tikslingo delsimo nėra pateikiamas pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo ir taip pažeidžiami kreditorių interesai, todėl ieškovės teigimu tikslinga bendrovės vadovui apriboti teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad uždaroji akcinė bendrovė „Elaja“, kurios vadovas yra V. Š. pateikė atsiliepimą į ieškovės ieškinį dėl bankroto iškėlimo, pateikė argumentus ir įrodymus, susijusius su įmonės veikla. Būtina įvertinti tai, kad juridinio asmens vadovo teisė eiti tam tikras pareigas gali būti apribota tik išimtinais atvejais, atsižvelgiant į prašyme nurodytas aplinkybes. Byloje nenustatyta, jog V. Š. tyčia ir sąmoningai nesikreipė dėl bankroto iškėlimo, o ieškovo nurodyta aplinkybė, kad yra pagrindas apriboti atsakovo teisę eiti viešojo ir ar privataus juridinio asmens pareigas dėl galimai ateityje įvyksiančio įvykio (galimo nesavalaikio bankroto) yra orientuotas į ateitį, deklaratyvus ir abstraktaus pobūdžio atsižvelgiant ir į tai, kad ieškovas prašo taikyti maksimalų 5 metų ribojimo terminą. Pažymėtina, kad  Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT), pasisakydamas dėl Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos 8 straipsnio (teisė į privataus gyvenimo gerbimą), kiek tai susiję su bankroto bylų nagrinėjimu, yra nurodęs, kad „privataus gyvenimo koncepcija“ apima asmens teisę sukurti ir plėtoti santykius su kitais asmenimis, įskaitant profesinėje ir komercinėje srityje. Taigi šioje srityje taikomi ribojimai turi atitikti tam tikras pateisinamumo sąlygas – ribojimas turi būti nustatytas įstatymo, turi turėti vieną ar daugiau teisėtų tikslų, įtvirtintų Konvencijos 8 straipsnio 2 dalyje, ir turi būti „būtinas demokratinėje visuomenėje“ (2006 m. kovo 23 d. sprendimus bylose Albanese, Vitiello, Campagnano prieš Italiją, pareiškimų Nr. 55480/00, 59330/00, Nr. 77924/01, Nr. 77962/01 ir Nr. 77955/01). Todėl atsižvelgiant į ieškovo nurodytus deklaratyvius argumentus dėl V. Š. veiklos ribojimo, Kasacinio teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, faktines bylos aplinkybes ieškovo prašymas dėl V. Š. veiklos ribojimo netenkinamas.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

 

n u t a r i a:

 

1. iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Elaja“, įmonės kodas 300084567, registruotos buveinės adresas (duomenys neskelbtini), bankroto bylą.

2. Paskirti bankrutuojančios atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Elaja“ bankroto administratoriumi  uždarąją akcinę bendrovę „Bankroto administratoriai“, sąrašo eilės Nr.: B-JA177, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 23C-109, tel. 8 614 22228, el. p. info@juriscon.lt.

3. Įpareigoti bankroto administratorių Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka paskirti savo įgaliotą asmenį ir apie tai informuoti bankroto bylą nagrinėjantį teismą.

4. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išsiunčiant neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją, Juridinių asmenų registrui, byloje dalyvaujantiems asmenims, paskirtam bankroto administratoriui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Taip pat išsiųsti neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją Turto areštų aktų registro tvarkytojui.

5. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 7 dalies 8 punkte, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

6. Įpareigoti bankroto administratorių, gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš  atsakovės, apie atsakovės atžvilgiu nagrinėjamas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

7. Areštuoti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Elaja“, įmonės kodas 300084567, registruotos buveinės adresas (duomenys neskelbtini), nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Elaja“ vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Elaja“ bankroto bylą. Nutarties vykdymą dėl atsakovės turto arešto pavesti ieškovės pasirinktiems antstoliams CPK nustatyta tvarka ir vykdyti skubiai.

8. Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Elaja“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bankroto administratoriui per 30 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą bankroto administratoriui pavesti sušaukti per 15 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

9. Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Elaja“ valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Asmeniui už nustatyto nurodymo nevykdymą gali būti skirta bauda iki 2896 eurų.

10. Netenkinti ieškovės prašymo apriboti uždarosios akcinės bendrovės „Elaja“ vadovui V. Š. 5 metams teisę eiti viešojo ir ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų ir nutarties dalis dėl atsisakymo apriboti juridinio asmens vadovo veiklą per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą. Kita nutarties dalis neskundžiama.

 

 

 

Teisėja                                                                         Erinija Kazlauskienė