Civilinė byla Nr. eB2-1332-436/2015

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-01127-2014-4

Procesinio sprendimo kategorija 126.2;126.3.

(S)

 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2015 m. sausio 8 d.

Kaunas

 

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus ir bendraieškio AB DNB bankas pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „NM AUTO BALTIC“, ir

 

n u s t a t ė:

 

Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „NM AUTO BALTIC“. Pareiškime nurodoma, kad atsakovės įmonės veikla yra krovinių gabenimas keliais, automobilių ir kitų mašinų, įrenginių nuoma. Atsakovė iš VSDFV Vilniaus skyriaus be apdraustųjų asmenų į VSDFV Kauno skyrių atvyko su skola biudžetui: 13.634,65 Lt, iš jų 12.729,07 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 905,58 Lt delspinigių. Įsiskolinimas fondo biudžetui pareiškimo pateikimo teismui dieną liko nepakitęs. Tiek Vilniaus skyrius, tiek Kauno skyrius siuntė registruotais laiškais atsakovui raginimus sumokėti skolą, tačiau laiškai grįždavo neįteikti su atžyma – „gavėjo nerasta, netikslus adresas“. Atsakovės įmonės vadovas ir vienintelis akcininkas yra R. G., kurio deklaruota gyvenamoji vieta yra Gruzijoje. Paskutinis balansas juridinių asmenų registrui pateiktas už 2010 metus, iš kurio matyti, kad bendrovės turtas buvo 1.494.747 Lt, tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1.621.840 Lt, t.y. jau 2010 metais įmonės skolos viršijo į balansą įrašyto turto vertę. Ieškovo vertinimu, atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla. Administratoriumi prašo skirti fizinį asmenį Rimgaudą Balevičių, pateikė teismui bankroto administratoriaus pažymėjimą, deklaraciją dėl šio administratoriaus atitikties teisės aktų reikalavimams, administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą bei sutikimą teikti administravimo paslaugas.

Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 23 d. nutartimi į civilinės bylos nagrinėjimą benraieškiu įtrauktas AB DNB bankas, kuris taip pat prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „NM AUTO BALTIC“. Pareiškime nurodė, kad šiai dienai atsakovės skola pareiškėjui yra 426.753,75 Lt arba 123.596,42 Eur. Atsakovė iki šiol su pareiškėju nėra atsiskaičiusi, todėl mano, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla. taip pat atsakovo administratoriumi prašo paskirti UAB „Mokumo valdymo sprendimai“, sąrašo Nr. B-JA113, pateikė teismui deklaraciją dėl šio administratoriaus atitikties teisės aktų reikalavimams, administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą bei sutikimą teikti administravimo paslaugas.

Atsakovei UAB „NM AUTO BALTIC“ keltina bankroto byla.

Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas VSDFV Kauno skyriaus yra atsakovės UAB „NM AUTO BALTIC“ kreditorius, nes atsakovė nemoka privalomųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų ir skolą biudžetui sudaro 13.634,65 Lt, iš jų 12.729,07 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 905,58 Lt delspinigių. Bendraieškis AB DNB bankas taip pat yra atsakovės kreditorius pagal 2008-06-16 Kredito linijos sutartį Nr. K-2400-2008-286, ir pradelsta skola bendraieškiui sudaro 426.753,75 Lt arba 123.596,42 Eur. Šios skolos kreditoriams iki šiol yra nepadengtos.

Teismo siųsti juridinio asmens UAB „NM AUTO BALTIC“ buveinės adresu Partizanų g. 63m, Kaune procesiniai dokumentai dėl įmonės finansinių dokumentų pateikimo atsakovei neįteikti, o atsakovės vadovo ir vienintelio akcininko R. G. deklaruota gyvenamoji vieta yra Gruzijoje, todėl teismui nėra pateikti dokumentai apie atsakovės finansinę, turtinę padėtį. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas bankroto bylos iškėlimo UAB „NM AUTO BALTIC“ klausimą sprendžia vadovaujantis civilinėje byloje teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais (CPK 179 str. 3 d.).

Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „NM AUTO BALTIC“ juridinių asmenų registre įregistruota 2002-11-06, paskutinį kartą įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus juridinių asmenų registrui pateikė 2011-03-31 už 2010 metus, todėl realiai susidariusią pagal balansus finansinę situaciją įvertinti nėra galimybės. Pažymėtina, jog pagal byloje esančius atsakovės įmonės balanso duomenis darytina išvada, kad jau 2010 metais atsakovė UAB „NM AUTO BALTIC“ buvo nemoki. Iš 2010 metų balanso matyti, kad tais metais įmonės balansinė turto vertė buvo 1.494.747 Lt, tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1.621.840 Lt, ir visi šie įsipareigojimai – per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Tai reiškia, jog jau 2010 metais įmonės pradelsti įsipareigojimai viršijo įmonės balanse apskaitomo turto vertę.

VSDFV Kauno skyrius savo pareiškime informavo, kad atsakovės privalomųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų ir skolą biudžetui sudaro 13.634,65 Lt, iš jų 12.729,07 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 905,58 Lt delspinigių. Tai, kad atsakovė turi ir kitų kreditorių, patvirtina bendraieškio pateikti duomenys, patvirtinantys, jog atsakovė AB DNB bankui yra skolinga pagal 2008-06-16 Kredito linijos sutartį Nr. K-2400-2008-286, ir pradelsta skola bendraieškiui sudaro 426.753,75 Lt arba 123.596,42 Eur. Iš teismui pateikto Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2014-12-23 rašto Nr. (8.2-03.1.1)K-10795 nustatyta, kad atsakovės skola valstybės biudžetai tai dienai yra 61.502,53 Lt.

Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovas turi įmonės vardu registruoto įmonės vardu nekilnojamojo turto – žemės sklypus, esančius (duomenys neskelbtini), kurie yra areštuoti įvairių institucijų. Iš VĮ „Regitra“ duomenų nustatyta, kad atsakovo vardu registruotų transporto priemonių nėra.

Įvertinus visus byloje esančius duomenis, matyti, kad atsakovė yra skolinga kreditoriams, tame tarpe ir valstybei. Iš gautų duomenų spręstina, kad atsakovė veiklos nevykdo, nes įmonėje asmenų, apdraustų socialiniu draudimu nėra. Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovo UAB „NM AUTO BALTIC“ įmonė yra nemoki, nes įmonė nevykdo savo įsipareigojimų, negali ir neketina atsiskaityti su kreditoriais, įmonės skolos viršija į įmonės balansą įrašyto turto vertę. Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „NM AUTO BALTIC“ būsena atitinka LR įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti pagrindai iškelti UAB „NM AUTO BALTIC“ bankroto bylą, t.y., įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki.

Dėl administratoriaus kandidatūros.

Ieškovas VSDFV Kauno skyrius pasiūlė administratoriumi skirti fizinį asmenį Rimgaudą Balevičių, kurio kandidatūra atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus - turi LR Ūkio ministerijos išduotą bankroto administratoriaus pažymėjimą, pateikė deklaraciją dėl šio administratoriaus atitikties teisės aktų reikalavimams, apsidraudė profesinę civilinę atsakomybę (Draudimo polisas Nr. PCAD 022068), sutinka teikti UAB „NM AUTO BALTIC“ bankroto administravimo paslaugas. Ši administratoriaus kandidatūra yra suderinta su LR Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos.

Bendraieškis AB DNB bankas administratoriumi prašo paskirti UAB „Mokumo valdymo sprendimai“, kurio kandidatūra atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus - turi LR Ūkio ministerijos išduotą leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, pateikė deklaraciją dėl šio administratoriaus atitikties teisės aktų reikalavimams, apsidraudė profesinę civilinę atsakomybę (Draudimo polisas Nr. BCAPLF Nr. 001756), sutinka teikti UAB „NM AUTO BALTIC“ bankroto administravimo paslaugas, tačiau dėl šios administratoriaus kandidatūros suderinimo nėra gautas raštas iš LR Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos.

Bankrutuojančios įmonės administratoriaus skyrimo prerogatyva priklauso teismui. Tai reiškia, jog teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, kurį asmenį skirti bankroto administratoriumi, ir teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų įstatyme išvardintų subjektų pasiūlytos administratorių kandidatūros. Prieš skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar nėra įstatyme numatytų kliūčių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.). Bankroto administratoriaus veiksmai ir sprendimai turi būti paremti visiško nešališkumo, teisinio nesuinteresuotumo, bet kokio interesų konflikto vengimo principais (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-441/2011). Pažymėtina, kad bendraieškio AB DNB banko kreditorinis reikalavimas yra 426.753,75 Lt arba 123.596,42 Eur, o kaip jau buvo nustatyta, atsakovės balansiniai įsipareigojimai yra 1.621.840 Lt arba 469.717,33 Eur, t.y. preliminariai bendraieškio kreditorinis reikalavimas šioje byloje sudaro beveik trečdalį visų kreditorinių reikalavimų. Teismo vertinimu, didžiausius kreditorinius reikalavimus turinčių kreditorių pasiūlytos administratorių kandidatūros negalės tinkamai ginti visų įmonės kreditorių interesų. Tokios nuomonės laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas, kuris 2011 m. kovo 31 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-890/2011 pažymėjo, kad aplinkybė, jog paskirtas administratorius, kurį pasiūlė ne didžiausią kreditorinį reikalavimą turintis kreditorius, suponuoja išvadą, kad šio kreditoriaus sprendimai neįtakos administratoriaus veiklos, nes ĮBĮ esminę reikšmę, sprendžiant svarbiausius bankroto proceso klausimus, suteikia ne administratoriui, o kreditoriams. Bankroto administratorius turi ginti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek visų jos kreditorių interesus, todėl bankrutuojančios įmonės įsipareigojimų dydis konkrečiam kreditoriui savaime negali lemti bankroto administratoriaus paskyrimo.

Atsižvelgus į šias aplinkybes, bendraieškio AB DNB banko pasiūlyta administratoriaus kandidatūra UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ atsakovės UAB „NM AUTO BALTIC“ administratoriumi neskirtina.

Teismas, įvertinęs visas nustatytas aplinkybes sprendžia, kad UAB „NM AUTO BALTIC“ bankroto administratoriumi skirtina ieškovo VSDFV Kauno skyriaus pasiūlyta bankroto administratoriaus Rimgaudo Balevičiaus kandidatūra, nes, teismo vertinimu, ši administratoriaus kandidatūra tinkamai užtikrins visų kreditorių, tame tarpe ir valstybės interesus.

Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu,

 

n u t a r i a:

 

Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „NM AUTO BALTIC“ (juridinio asmens kodas 126081619, reg. adresas Partizanų g. 63M, Kaunas) bankroto bylą.

Paskirti UAB „NM AUTO BALTIC“ administratoriumi Rimgaudą Balevičių (adresas Likiškėlių g. 16-7, Alytus, susirašinėjimo adresas Kalniškės g. 7, Alytus, bankroto administratoriaus pažymėjimas Nr. 173c, išd. 2007-09-10 , tel. 8 655 02561, faks. 8 315 77642, el. p. r.balevicius@infoseka.lt).

Areštuoti UAB „NM AUTO BALTIC“ (juridinio asmens kodas 126081619) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti, kad UAB „NM AUTO BALTIC“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

Nustatyti, kad UAB „NM AUTO BALTIC“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą administratorius turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto areštų aktų registro tvarkytojui, juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, antstoliams, ieškovams, atsakovui bei administratoriui.

Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

 

 

 

Teisėjas                                                                                     Arūnas Rudzinskas