Civilinė byla Nr. eB2-1194-796/2018

Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00239-2018-2

Procesinio sprendimo kategorijos:

3.4.3.4; 3.4.3.5.1; 3.1.18.2.1; 3.1.18.2.3.

(S)

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

N U T A R T I S

 

2018 m. birželio 22 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė,

rašytinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (toliau – VSDFV Klaipėdos skyrius) pareiškimą atsakovei mažajai bendrijai „Verslo vingis“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

 

n u s t a t ė :

 1. 2018-04-25 ieškovė VSDFV Klaipėdos skyrius pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei mažajai bendrijai (toliau – MB) „Verslo vingis“. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (VSD įstatymas) 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad draudėjai - juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai (filialai, atstovybės), taip pat fiziniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas (VSD įmokos). Nurodė, kad atsakovė nevykdo Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu bei Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu nustatytų privalomųjų mokėjimų. Nurodė, jog MB „Verslo vingis“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2018-04-19 sudarė 7308,36 Eur, iš jų VSD įmokų 7282,30 Eur, delspinigių 26,06 Eur.
 2. Atsakovė atsiliepimo į gautą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikė, teismo įpareigojimų neįvykdė. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti dokumentus išsiunčiant MB „Verslo vingis“ buveinės adresu (duomenys neskelbtini). Apie paskirtą teismo posėdį paskelbta viešo paskelbimo būdu.

Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

 1. Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 str. 7 d. nurodyti bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) įmonė yra nemoki; 2) įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 3) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p. numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas.
 2. Iš 2018-04-19 VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“ ir Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenų nustatyta, kad MB „Verslo vingis“ vardu registruoto turto nėra.
 3. 2018-01-18 duomenimis MB „Verslo vingis“ registro tvarkytojui nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų.
 4. Kaip nurodo ieškovas nuo 2017-11-27 per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti VSDFV Klaipėdos skyriaus mokėjimo nurodymai nėra įvykdyti. Atsakovas įmokų į Fondo biudžetą nėra mokėjęs.
 5. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre 2018-04-19 esančiais duomenimis MB „Verslo vingis“ yra septyniolika apdraustųjų. Remiantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija 2018-04-19 duomenimis MB „Verslo vingis“ vadovas nuo 2017-09-20 ir mažosios bendrijos narys nuo 2017-11-06 yra Ž. M.. Atsakovas nėra sumokėjęs VSD įmokų, priskaičiuotų už apdraustuosius už laikotarpį nuo 2017 m. spalio iki 2018 m. sausio mėn.
 6. Atsiliepimo į ieškinį atsakovė nepateikė, duomenų apie turimą turtą, debitorių skolas ar kreditorinius įsiskolinimus neteikė, tokie atsakovės veiksmai liudija, jog ji nėra suinteresuota savo teisių gynimu. Duomenų, jog atsakovė veda derybas su kreditoriais ir (ar) yra susitarę su ieškove ir (ar) kitais įmonės kreditoriais dėl skolų mokėjimo atidėjimo ir pan., byloje nepateikta. Įvertinęs anksčiau nurodytas aplinkybes teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad atsakovė yra nemoki. Todėl atsakovei keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).
 7. Įvertinęs anksčiau nurodytas aplinkybes teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad atsakovė yra nemoki. Todėl atsakovei keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

Dėl bankroto administratoriaus skyrimo

 1. Iškėlus bankroto bylą, įmonei skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). Atsakovės administratoriumi skirtinas Laimonas Tamošaitis (sąrašo eilės Nr.B-FA275). Pažymėtina, kad bankroto administratorius nagrinėjamoje byloje atrinktas vadovaujantis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647. Šio administratoriaus skyrimas bankroto administratoriumi nepažeis tiek įmonės, tiek kitų kreditorių interesų, atitinka sąžiningumo ir protingumo principus (ĮBĮ 11 str. 1 d.).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

n u t a r i a:

 1. Atsakovei mažajai bendrijai „Verslo vingis“, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), buveinės adresas (duomenys neskelbtini) iškelti bankroto bylą.
 2. Bankrutuojančios MB „Verslo vingis“ administratoriumi paskirti Laimoną Tamošaitį (sąrašo eilės Nr.B-FA275).
 3. Areštuoti MB „Verslo vingis“, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), buveinės adresas (duomenys neskelbtini), nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus bei kitą turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš įmonės ar jos savininko vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti MB „Verslo vingis“ bankroto bylą.
 4. Nustatyti, kad bankrutuojančios MB „Verslo vingis“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratoriui Laimonui Tamošaičiui per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratoriui pavesti sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.
 5. Įpareigoti bankrutuojančios MB „Verslo vingis“ valdymo organus per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, o administratorių įpareigoti perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą.
 6. Įpareigoti bankrutuojančios MB „Verslo vingis“ administratorių Laimoną Tamošaitį atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 9 p.
 7. Įpareigoti bankrutuojančios MB „Verslo vingis“ administratorių Laimoną Tamošaitį, gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš atsakovės, apie atsakovei iškeltas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajai administratorei, Turto areštų aktų registrui, Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Nutartį per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

 

 

 

Teisėja                                                                                               Kristina Domarkienė