Civilinė byla Nr. eB2-2218-555/2018

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00716-2018-1

Procesinio sprendimo kategorijos: 

3.2.7.1; 3.4.3.4; 3.4.3.5.1; 3.4.3.11

 (S)

 

img1 

 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. spalio 24 d.

Kaunas

 

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs uždarosios akcinės bendrovės „Legal balance“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vernatus“, ir

 

n u s t a t ė:

 

ieškovė UAB „Legal balance“ kreipėsi į tesimą su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „Vernatus“ iškėlimo ir nurodė, jog Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2017 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. (duomenys neskelbtini), darbo byloje Nr. (duomenys neskelbtini), iš UAB „Vernatus“, J. Ž. (pradinis kreditorius) naudai priteista 160,32 Eur neišmokėto darbo užmokesčio. Reikalavimo perleidimo 2017 m. gegužės 10 d. sutartimi Nr. (duomenys neskelbtini) pradinis kreditorius J. Ž. perleido ieškovei UAB „Legal balance“ reikalavimo teises, įskaitant prievolių įvykdymo užtikrinimui nustatytas teises (netesybas ir kt.) į atsakovę, remiantis priede prie reikalavimo perleidimo sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) nurodyta perleidžiama teise. Ieškovė taip pat pažymi, kad per visą laikotarpį nuo darbo ginčų komisijos sprendimo priėmimo atsakovė nėra bandžiusi derybų būdu spręsti prievolės vykdymo klausimo.

Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 7 d. nutartimi įpareigojo atsakovės UAB „Vernatus“ administracijos vadovą pateikti ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis. Minėta teismo nutartis buvo išsiųsta įmonės registruotu buveinės adresu (duomenys neskelbtini) bei administracijos vadovo A. K. deklaruotu gyvenamosios vietos adresu (duomenys neskelbtini), tačiau teismo procesiniai dokumentai grįžo neįteikti. Kauno apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 24 d. pakartotinai procesinius dokumentus išsiuntė atsakovės buveinės adresu, todėl pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį procesiniai dokumentai laikomi įteikti tinkamai. Atsakovės pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalyje. Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

 

Pareiškimas tenkintinas, atsakovei keltina bankroto byla.

 

Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu.

Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Vernatus“ Juridinių asmenų registre įregistruota nuo 1999 m. sausio 15 d., kurios organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, o juridinio asmens vardu nuo 2017 m. vasario 22 d. veikia vadovas A. K.. VĮ Registrų centras duomenimis – paskutiniai įregistruoti finansinės atskaitomybės dokumentai yra už 2011 metus. Šiuo atveju nesant šiai dienai aktualių įmonės realią būklę atspindinčių finansinės atskaitomybės duomenų, negalima nustatyti tikrosios įmonės turtinės padėties, todėl teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos UAB „Vernatus“ iškėlimo, vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

VSDFV viešai skelbiamais duomenimis nustatyta, kad įmonėje apdraustų asmenų nėra, 2018  m. spalio 19 d. duomenimis atsakovės skola Fondo biudžetui sudarė 667,80 Eur. VMI prie LR FM viešai skelbiamais duomenimis nustatyta, kad atsakovės valstybės ir savivaldybės biudžetams mokestinė nepriemoka 2018 m. spalio 23 d. sudarė 841,52 Eur. Nekilnojamojo turto registro ir VĮ „Regitra“ duomenys patvirtina, kad atsakovės vardu taip pat nėra registruota nei nekilnojamojo turto, nei transporto priemonių, priklausančių nuosavybės teise. Remiantis teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, atsakovės atžvilgiu nėra užvestų bylų dėl skolų išieškojimo, tačiau antstolių informacinės sistemos duomenimis, atsakovės atžvilgiu yra vykdomos dvi vykdomosios bylos dėl skolų išieškojimo (viso išieškoma suma 685,20 Eur). Be to, kartu su ieškovės pareiškimu pateiktas 2018 m. rugpjūčio 16 d. išieškojimo negalimumo aktas Nr. S18-35169 taip pat patvirtina, kad atsakovė neturi turto ar pajamų, iš kurių būtų galimas išieškojimas. Šios aplinkybės leidžia spręsti, kad atsakovės finansiniai sunkumai yra ne laikino, o nuolatinio pobūdžio, atsakovė veiklos nevykdo, neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų institucijoms, kurioms privalo juos teikti, taip pat negeneruoja pajamų ir neturi galimybių atsiskaityti su savo kreditoriais.

Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės vardu nėra registruota kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, įmonės vadovas nevykdo savo pareigos teikti finansinių dokumentų institucijoms, kurioms privalo juos teikti, įmonėje apdraustų asmenų nėra, darytina išvada, kad tokia UAB „Vernatus“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė yra nemoki, nevykdo veiklos ir nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, dėl ko pripažintina, kad atsakovei yra pagrindas iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 dalis). Kitų pagrindų, dėl ko įmonei galima atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

Iškėlus UAB „Vernatus“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa administratore atrinko UAB „Lideres“, kuri pateikė sutikimą – deklaraciją administruoti atsakovę. Teismas neturi duomenų, kad siūloma bankroto administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatoms, todėl UAB „Vernatus“ bankroto administratore skirtina UAB „Lideres“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA147).

 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu, 

 

n u t a r i a:

 

iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vernatus“, j. a. k. (duomenys neskelbtini), buveinės adresas Breslaujos g. 3, Kaunas, bankroto bylą.

Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vernatus“ bankroto administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Lideres“ (Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA147, veiklos adresas Konstitucijos pr. 12, Vilnius).

Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Vernatus“, j. a. k. (duomenys neskelbtini), buveinės adresas Breslaujos g. 3, Kaunas, nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Vernatus“ kreditoriai per 45 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Vernatus“ administracijos vadovas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.        

 

 

Teisėjas                                                                                                              Egidijus Tamašauskas