Civilinė byla Nr. eB2-1007-459/2018

                                             Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00075-2018-0

                                                                        Procesinio sprendimo kategorija:

      3.2.3.1.; 3.4.3.2.1.3.; 3.4.3.2.2.1.; 3.4.3.4.;

      3.4.3.5.1.

(S)

 

                                                                                     

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2018 m. balandžio 6 d.

  Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą atsakovams R. Š. įmonei ir R. Š. dėl bankroto bylos R. Š. įmonei iškėlimo,

 

n u s t a t ė :

 

Klaipėdos apygardos teisme 2018 m. vasario 14 d. gautas ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimas atsakovams R. Š. įmonei ir R. Š. dėl bankroto bylos R. Š. įmonei iškėlimo. Pareiškėja nurodė, kad turi pagrindo manyti, jog įmonė yra nemoki, nes jos įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2018-02-07 sudarė 2 431,21 Eur. Nurodė, kad pagal VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“ ir Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenimis registruoto turto įmonėje nėra.

Atsakovai R. Š. įmonė ir R. Š. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareiškimą nepateikė. Procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 123 str. 3 d., 4 d., 130 str.).

                     Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas (LR CPK 177 str., 185 str.).

              Civilinio proceso kodekso 48 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje.

              Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. To paties įstatymo 2 straipsnio 8 punkte nurodyta, kad įmonės nemokumas – Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Įvertinus bylos medžiagą darytina išvada, kad egzistuoja teisinės prielaidos iškelti atsakovei bankroto bylą. Visų pirma, teisiškai reikšminga aplinkybė yra ta, jog atsakovė savo mokumo neįrodinėja. Iš į bylą pateiktų dokumentų nustatyta, jog R. Š. įmonės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2018-02-07 sudarė 2 431,21 Eur. Sprendžiant apie įmonės turimą turtą turėtina omenyje, kad pagal VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“ ir Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenis,  R. Š. įmonės vardu registruoto turto nėra. Duomenų, kad atsakovė turi kito privalomo registruoti kilnojamo ir nekilnojamo turto į bylą negauta. Turėtina omenyje, kad vertinti įmonės finansinės padėties pagal balanso duomenis nėra galimybės, kadangi remiantis VĮ Registrų centro duomenimis individuali įmonė „Registro tvarkytojui nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, o teismui jie taip pat nepateikti. Tuo tarpu nustatyta, kad nuo 2013-06-10 per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti mokėjimo nurodymai nėra įvykdyti. Pats atsakovas paskutinį kartą 2017-10-16 sumokėjo 13,36 Eur. Apdraustųjų įmonėje nėra nuo 2003-08-13. Remiantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija duomenimis įmonės savininkas bei vadovas yra R. Š..

Ieškovė ragino sumokėti skolą, iš bylos duomenų matyti, jog pranešimai buvo siųsti atsakovės įmonės buveinės adresu bei įmonės savininko adresu, tačiau akivaizdu, jog skola iki šiol nėra sumokėta. Taigi, įvertinus byloje esančių įrodymų visumą akivaizdu, jog atsakovė skolos pareiškėjai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui nesumoka, todėl yra pagrindas daryti išvadą, jog įmonė veiklos nebevykdo ir pajamų negauna, neturi galimybių atsiskaityti su kreditoriais ir yra nemoki. Esant nustatytoms aplinkybėms ir įrodymams atsakovei iškeltina bankroto byla (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 1-3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 5 d. 1 p., 10 str.).

Administratorių atrankos sistema administratoriumi atrinko UAB „Lideres“, todėl ji skirtina bankrutuojančios atsakovės R. Š. įmonės administratoriumi (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2 d.).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, teismas

 

n u t a r i a :

 

1. Iškelti R. Š. įmonei, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), buveinės registracijos  adresas (duomenys neskelbtini), bankroto bylą.

2. Paskirti bankrutuojančios R. Š. įmonės bankroto administratoriumi UAB „Lideres“, (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA147).

3. Įpareigoti R. Š. įmonės savininką/direktorių per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės dokumentus, antspaudą bei įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, o administratorių įpareigoti perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą. Išaiškinti, kad asmeniui už nustatyto įpareigojimo nevykdymą arba asmeniui trukdžiusiam administratoriui atlikti šiame punkte nurodytus veiksmus gali būti skirta bauda iki 2 896 eurų.

4. Nustatyti, kad kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratorei per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą įpareigoti įmonės administratorių sušaukti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

     5. Įpareigoti R. Š. įmonės administratorių UAB „Lideres“ atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 9 p.

6. Apie iškeltą įmonei bankroto bylą informuoti įmonės buveinės vietos teismą, prokuratūrą ir antstolių kontoras.

7. Areštuoti R. Š. įmonei, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), buveinės registracijos  adresas (duomenys neskelbtini), priklausantį turtą. Sustabdyti bet kokius priverstinio skolų išieškojimo ar mokėjimo veiksmus, iki įsiteisės teismo nutartis iškelti bankroto bylą ir bankroto administratorius perims įmonės turtą ir dokumentus. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos visų R. Š. įmonės kreditorių reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ir galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo. Išaiškinti atsakovei, kad ji atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų registre momento.

Nutartį dalyje dėl arešto pavesti vykdyti skubiai antstoliams Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

  Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajam administratoriui, Turto areštų aktų registro tvarkytojui, Juridinių asmenų registrui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai.

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

 

 

Teisėja                                                                                                                     Raimonda Andrulienė