Civilinė byla Nr. eB2-1445-459/2018

                                             Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00472-2018-1

                                                                                      Procesinio sprendimo kategorija: 3.2.3.1.;

      3.4.3.2.1.3.; 3.4.3.2.2.1.; 3.4.3.4.; 3.4.3.5.1.

                    (S)

 

                                                                                     

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2018 m. rugsėjo 18 d.

  Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo N. S. pareiškimą atsakovei UAB „Florencija“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

 

n u s t a t ė :

 

Klaipėdos apygardos teisme 2018-08-14 gautas ieškovo N. S. pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Florencija“. Ieškovas nurodė, kad jis yra bendrovės vienintelis akcininkas, o UAB „Florencija“ dėl sustabdytos veiklos neturi vadovo, todėl jis 2018-08-10 sprendimu nutarė kreiptis į teismą ir pateiktame pareiškime prašo atsakovei iškelti bankroto bylą. 

                     Pareiškimas tenkintinas, iškeltina bankroto byla (LR CPK 177, 185 str.).

Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. To paties įstatymo 2 straipsnio 8 punkte nurodyta, kad įmonės nemokumas – Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

UAB „Florencija“ vienintelis akcininkas nuo 2016-11-24 yra N. S. (2018-11-17 - 2018-11-24 vertybinių popierių pirkimo pardavimo sutartys). Kadangi UAB „Florencija“ dėl sustabdytos veiklos vadovo neturi, todėl vienintelis akcininkas 2018-08-10 priėmė sprendimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

Įvertinus bylos medžiagą darytina išvada, kad egzistuoja teisinės prielaidos iškelti atsakovei bankroto bylą. Bylos duomenimis ir pareiškėjo nurodytų aplinkybių pagrindu nustatyta, kad bendrovė yra skolinga kreditoriams. Akivaizdu, jog UAB „Florencija“ veikla akcininko sprendimu nuo 2016-10-25 sustabdyta. Faktiškai UAB „Florencija“ vadovė O. S. ir visi kiti darbuotojai buvo atleisti iš darbo dar anksčiau, t. y. 2016-08-31. Bylos duomenys patvirtina, jog turto nusidėvėjimo žiniaraštį ji turi turto už 1001 Eur. Pagal UAB „Florencija“ 2018-07-30 balansą ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo žiniaraštį įmonė turi turto už 1 001 Eur. Tuo tarpu pagal pateikiamą kreditorių sąrašą UAB „Florencija“ turi 113 670,70 Eur dydžio įsipareigojimų, iš jų pradelsti UAB „Florencija“ įsipareigojimai UAB „Fridericho pasažas“ yra 8 889,52 Eur, UAB „Lex logika“ 6 744,26 Eur, o buvusiai vadovei O. S. 98 036,87 Eur. Atsižvelgiant į anksčiau aptartus balanso ir kitus duomenis akivaizdu, kad UAB „Florencija“ finansinė padėtis bloga, nes įmonė faktiškai nevykdo veiklos, o pradelsti įsipareigojimai yra didesni nei pusė turto vertės. Aptartų duomenų pagrindu darytina išvada, kad atsiskaityti su kreditoriais įmonė galimybių neturi, įmonė yra nemoki, perspektyvų tęsti veiklą neturi, todėl egzistuoja teisinės prielaidos iškelti atsakovei bankroto bylą.

Esant nustatytoms aplinkybėms ir įrodymams atsakovei iškeltina bankroto byla (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 1-3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 5 d. 1 p., 10 str.).

Administratorių atrankos sistema atrinko administratoriumi J. G., todėl jis skirtinas bankrutuojančios UAB „Florencija“ administratoriumi (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2 d.).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, teismas

 

n u t a r i a :

 

1. Iškelti UAB „Florencija“, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), registracijos adresas (duomenys neskelbtini), bankroto bylą.

2. Paskirti bankrutuojančios UAB „Florencija“ bankroto administratoriumi J. G. (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. (duomenys neskelbtini)).

3. Įpareigoti UAB „Florencija“ valdymo organo atstovą (akcininką) per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės dokumentus, antspaudą bei įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, o administratorių įpareigoti perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą. Išaiškinti, kad asmeniui už nustatyto įpareigojimo nevykdymą arba asmeniui trukdžiusiam administratoriui atlikti šiame punkte nurodytus veiksmus gali būti skirta bauda iki 2 896 eurų.

4. Nustatyti, kad UAB „Florencija“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratorei per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą įpareigoti įmonės administratorių sušaukti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

     5. Įpareigoti UAB „Florencija“ administratorių J. G. atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 9 p.

6. Apie iškeltą įmonei bankroto bylą informuoti įmonės buveinės vietos teismą, prokuratūrą ir antstolių kontoras.

7. Areštuoti UAB „Florencija“, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), registracijos adresas (duomenys neskelbtini), turtą. Sustabdyti bet kokius priverstinio skolų išieškojimo ar mokėjimo veiksmus, iki įsiteisės teismo nutartis iškelti bankroto bylą ir bankroto administratorius perims įmonės turtą ir dokumentus. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos visų UAB „Florencija“ kreditorių reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ir galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo. Išaiškinti atsakovei, kad ji atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų registre momento.

Nutartį dalyje dėl arešto pavesti vykdyti skubiai antstoliams Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

  Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajam administratoriui, Turto areštų aktų registro tvarkytojui, Juridinių asmenų registrui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai.

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

 

 

Teisėja                                                                                                                     Raimonda Andrulienė