Civilinė byla Nr.eB2-584-227/2018

                                                                 Teisminio proceso Nr. 2-59-3-00207-2018-9

Procesinio sprendimo kategorija: 3.4.2.2

(S)


vytis

 

 

            

PANEVĖŽIO  APYGARDOS  TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS  RESPUBLIKOS  VARDU

 

2018 m. rugsėjo 13 d.

Panevėžys

 

                                              Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė,

 

viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės VSDFV Panevėžio skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Kenelių sodyba“, juridinio asmens kodas 303386154 (buveinės vieta: Pažalvaičių k., Panevėžio r) ir

 n u s t a t ė: 

 

apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta atsakovės vadovui ir akcininkui žinomais ir viešai deklaruotais adresais. Paskelbta viešai. Prašymų bylos nagrinėjimą atidėti, negauta. Kliūčių bylos nagrinėjimui nenustatyta.

Ieškovė - atsakovės kreditorė, prašo iškelti atsakovei bankroto bylą, nes 2018-08-07 valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skola jau 8603,30 €, mokėjimo nurodymai, pateikti į banko sąskaitas, nebuvo įvykdyti. Registruotino turto nėra, už 2017 metus nuostoliai-1416 €. Mano, kad ji nemoki.

Atsakovė prašytų dokumentų nepateikė, nors jos vadovui ir akcininkui pranešta viešai deklaruotu gyvenamosios vietos adresu. Teismas apie įmonės finansinę padėtį sprendžia iš viešai prieinamos informacijos ir ieškinio su priedais.

Atsakovei UAB „Kenelių sodyba“, juridinio asmens kodas 303386154 (buveinės vieta: Pažalvaičių k., Panevėžio r) keltina bankroto byla (LR ĮBĮ  2 str. 8 d, 4 str.1 d. 3, 5 p., 9 str. 7 d. 1 p.,10 str.), nes yra pagrindas teigti, kad įmonė yra nemoki.

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau- ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalis  įmonės nemokumą apibrėžia, kaip įmonės būseną, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Šio įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki.

Iš ieškinio turinio, pridėtų dokumentų matyti, kad atsakovė nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi. Balanso už 2017 metus duomenimis ji turi turto už 1880 €, kurį sudaro tik trumpalaikis turtas, o per vienerius metus mokėtinų sumų -401 €.Tačiau pelno (nuostolių) ataskaita parodo, kad 2017 metus baigė su 1416 € nuostoliu, kuomet 2016 metais nuostolių neturėjo. Atsakovė 2018-08-07 duomenimis buvo skolinga VSDFV 8603,30 €, iš kurios: 8392,88 € socialinio draudimo įmokų už samdomus darbuotojus ir 210,42 € delspinigių. Jos skola pastoviai didėja. Taip 2018-01-16 buvusi 616.88 € socialinio draudimo skola per 7 mėnesius išaugo iki 8603,30€. Ieškovei nepavyko išieškoti skolos nurašant nuo įmonės bankinių sąskaitų.

Atsakovė taip pat skolinga VMI. .Jai skola 2018-07-12 sudarė 1.724,12 €.Viešai skelbiama informacija apie 8 dirbančiuosius.

Iš to, kad registruotino turto neturi, o turimas ir balanse apskaitytas 1880 € vertės trumpalaikis turtas, kurį sudaro: atsargos už 1035 € ir per vienerius metus gautina 627 € bei 2018 € gryni pinigai, kuomet 2017 metus baigė su nuostoliais, darytina išvada, kad bendrovė nemoki, nors pirmiau minėtame už 2017 metus balanse ji deklaravo per vienerius metus mokėtą 401 € sumą, tačiau tuo pat metu vertinama ir tai, jog ji 2018-01-16 buvo skolinga VSDFV 616.88 € (socialinio draudimo skola), bei VMI, skolos pastoviai didėja, VSDFV nepavyko skolos išieškoti nurašant nuo bankinės sąskaitos .

Byloje nenustatyta pagrindų, dėl kurių bankroto bylą atsisakytina iškelti (ĮBĮ 10 str.3 d.). Todėl atsakovei keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d).

Administratoriumi skirtinas UAB“Elmeda“,sąrašo eilės Nr.B-JA065, kurio kandidatūrą atrinko Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis atsitiktine tvarka įvertinus įmonę apibūdinančius kriterijus. Nenustačius kliūčių šio asmens kandidatūrai, jis skirtina administratoriumi (ĮBĮ 10 str.4 d.1p,11 str. 4 d ).

ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Jei minėti asmenys minėtų reikalavimų neįvykdo ar nepilnai įvykdo, teismas jiems gali skirti iki 2 896 eurų baudą.

Įmonės vadovas įpareigojamas vykdyti ĮBĮ reikalavimus, t.y. įsiteisėjus šiai nutarčiai, privalo per 10 dienų perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus(ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p). Už nutarties nevykdymą ar nepilną įvykdymą gali būti skiriamos baudos iki 2 896 eurų baudą, kurios paskyrimas neatleidžia nuo pareigos nutartį vykdyti ir kitos įstatyminės priemonės (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291 straipsniu, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto 200l-03-20d įstatymo Nr.IX-216 2 straipsnio 8 dalimi, 9 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktais, 10 ir 11straipsniais, teismas

Nutaria:

 

  1. UAB „Kenelių sodyba“, juridinio asmens kodas 303386154 (buveinės vieta: Pažalvaičių k., Panevėžio r) pripažinti nemokia ir jai iškelti bankroto bylą.
  2. .Administratoriumi paskirti UAB“Elmeda“,sąrašo eilės Nr.B-JA065.

 

3. Uždėti areštą visam UAB „Kenelių sodyba“, juridinio asmens kodas 303386154 (buveinės vieta: Pažalvaičių k., Panevėžio r) turtui, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

4. Įsiteisėjus šiai nutarčiai:    

a) įmonės kreditoriai per 30 dienų turi teisę raštu pranešti administratoriui savo kreditorinius reikalavimus;

b) Įmonės vadovas D. S. privalo per 10 dienų perduoti administratoriui arba jo įgaliotam asmeniui visą įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus;

5. Įpareigoti administratorių vykdyti ĮBĮ l0str. 4 d.3 ir 4 p., 7d. 8p. ir kitus ĮBĮ nustatytus reikalavimus.

5. Pavesti administratoriui ne vėliau kaip per 20 dienų nuo termino kreditorinių reikalavimų pateikimui pateikti teismui tvirtinti kreditorių ir jų kreditorinių reikalavimų sąrašą ir ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

6. Įpareigoti antstolius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos Panevėžio apygardos teismui perduoti bankrutuojančios UAB“Kenelių sodyba“ turto arešto bei vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimų su atžymomis apie išieškotas sumas.

7. Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti areštą visam bankrutuojančios UAB „Kenelių sodyba“, juridinio asmens kodas 303386154 (buveinės vieta: Pažalvaičių k., Panevėžio r) nekilnojamam ir kilnojamam turtui, tarp jų ir sąskaitoms banke, skirtą ne tik šio teismo, bet ir kitų teismų, įstaigų sprendimais.

8. Pranešti Panevėžio  apylinkės teismo rūmams ir antstolių kontoroms, kurioms pavesta atlikti vykdymo veiksmus Panevėžio rajone, Panevėžio  apygardos prokuratūrai bei kitiems teismams, kuriuose yra bylų, kuriose atsakovė – UAB”Kenelių sodyba” ir jai reiškiamos turtinės pretenzijos, kad šie  proceso įstatymo numatytais atvejais, t. y. kai iki nutarties skirti nagrinėti bylą teismo posėdyje priėmimo paaiškėja, kad atsakovei iškelta bankroto byla, perduotų Panevėžio apygardos teismui civilinius ieškinius, bylas, vykdomuosius dokumentus, arešto aktus, kuriais bendrovei reiškiamos turtinės pretenzijos.

9. Sustabdyti vykdomąsias bylas, kuriose skolininku yra bankrutuojanti UAB”Kenelių sodyba” , nurodant antstolių kontoroms, kuriose yra tokių bylų, perduoti arešto ir vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimų iš šių asmenų Panevėžio apygardos teismui ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 18 str.) . 

10. Apie bankroto bylos iškėlimą atsakovei UAB”Kenelių sodyba” nustatyta tvarka pateikti informaciją elektroninio pašto adresu antstoliai@antstoliai.lt ir  adresu www.antstoliai.lt.

11.Nustatyti, kad įprastai visi susirašinėjimai vyksta elektroniniu būdu. Todėl administratorius įpareigojamas skubiai  pateikti teismui savo elektroninio pašto adresus ir telefono numerius, kuriais bus galima kontaktuoti`.

12. Administratorius turi pateikti kreditorių sąrašus per EPP sistemą ( vordu). Prieš teikiant kreditorių sąrašą administratorius privalo sutikrinti su prie bankroto bylos prijungtais neįvykdytais vykdomaisiais dokumentais ir apie tai pažymėti prašyme tvirtinti kreditorių sąrašą.

Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Nutarties nuorašą išsiųsti ieškovei, buvusiems vadovams- akcininkams ir administratoriui.

 

Teisėja                                                                                      Margarita Dzelzienė