Civilinė byla Nr.eB2-322-227/2019

                                                                 Teisminio proceso Nr. 2-59-3-00012-2019-4

Procesinio sprendimo kategorija: 3.4.2.2

 (S)

 

 

 

             

PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2019 m. vasario 12 d.

Panevėžys

 

                                              Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė,

 

viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės VSDFV Panevėžio skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei MB „Alridos grupė“, juridinio asmens kodas 303311319 (buveinės vieta: Vadoklių g.5, Ramygalos mst., Panevėžio r)  ir

 n u s t a t ė: 

 

apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta atsakovei ir jos vadovei  žinomais ir viešai deklaruotais adresais. Paskelbta viešai. Prašymų bylos nagrinėjimą atidėti, negauta. Kliūčių bylos nagrinėjimui nenustatyta.

Ieškovė - atsakovės kreditorė, prašo iškelti atsakovei bankroto bylą. Atsakovei registruotu 2018-10-05 laišku buvo išsiųstas reikalavimas  sumokėti skolą ir įspėjimas, jog to nepadarius bus inicijuotas bankroto bylos iškėlimas. Laiškas grįžo neįteiktas. Todėl analogiškas raštas paprastu paštu išsiųstas 2018-11-05 įmonei. Praėjus 5 dienoms, laikoma, jos įteikta. Skolos nelikvidavo. Skola 2019-01-03- 2283,65 €. Atsakovė neturi registruotino nekilnojamojo turto ir transporto priemonių. Nepateikusi nei vienos finansinės ataskaitos. Mano, kad ji nemoki.

Paaiškininime A. C. nurodė, kad bendrija jokios veiklos nevykdė, debitorių neturi, kreditorių, išskyrus Sodrą- neturi, o pastarajai nepriemoka dėl kito bendrijos nario A. B. nepriemokų ir ji dėl to nėra atsakinga. Bendrovė buvo atidariusi sąskaitą banke, bet jokie mokėjimai nevyko. Kur dingo startiniai 1000 €- nežino, nes kitas bendrijos narys su ja atsisako bendradarbiauti.Jos vienintelė veikla- steigimo sutarties pasirašymas. Viską tvarkė A. B.. Atsakovė pateikė išrašus iš banko sąskaitos, iš kurios matyti, kad bendrovė nuo 2014-06-01 bankinėje sąskaitoje pinigų neturi, apdraustųjų socialiniu draudimu 2019-04-07 neturi.

Atsakovei MB „Alridos grupė“, juridinio asmens kodas 303311319 (buveinės vieta: Vadoklių g.5, Ramygalos mst., Panevėžio r) keltina bankroto byla (LR ĮBĮ 2 str. 8 d, 4 str.1 d. 3, 5  p., 9 str. 7 d. 1 ir 2 p.,10 str.), nes yra pagrindas teigti, kad įmonė yra nemoki.

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau- ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalis įmonės nemokumą apibrėžia, kaip įmonės būseną, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Šio įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki.

Iš ieškinio turinio, pridėtų dokumentų matyti, kad atsakovė nekilnojamojo registruotino turto ir transporto priemonių neturi. VSDFV skola 2019-01-03- 2283,65 €.  Iš viešai skelbiamos informacijos matyti, kad 2018-06-18 turėjo 5216.24 € socialinio draudimo skolą, kuri sumažėjo ir 2018-08-17 atsakovė buvo skolinga 2103.65 € . Nuo to laiko skola pastoviai didėjo ir 2019-01-14 ji buvo 2283,65 €.

 Duomenų apie apdraustuosius nėra.

Tai duoda pagrindo išvadai, kad įmonė veiklos nevykdo  ir pirmiau nurodytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad įmonė nemoki. Nenustatyta pagrindų, dėl kurių bankroto bylą atsisakytina iškelti (ĮBĮ 10 str.3 d.). Todėl atsakovei keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d).

Administratoriumi skirtinas L. L. K, sąrašo eilės Nr. B-FA040, kurio kandidatūrą atrinko Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis atsitiktine tvarka įvertinus įmonę apibūdinančius kriterijus. Nenustačius kliūčių šio asmens kandidatūrai, jis skirtina administratoriumi (ĮBĮ 10 str.4 d.1p,11 str. 4 d ).

ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Jei minėti asmenys minėtų reikalavimų neįvykdo ar nepilnai įvykdo, teismas jiems gali skirti iki 2 896 eurų baudą.

Registrų centro duomenimis 2014-05-16 įregistruota MB „Alridos grupė“. Jos nariai: A. C. ir A. B.. Bendrijos atstovė- A. C.. Pastaroji rašytiniame paaiškinime nurodė, kad ji jokių dokumentų neturi, įmonė veiklos nevykdė ir viską tvarkė A. B. (jo adresas iš RC- (duomenys neskelbtini)). Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, abu bendrijos nariai įpareigojami įsiteisėjus šiai nutarčiai, per 10 dienų perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus(ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p). Už nutarties nevykdymą ar nepilną įvykdymą gali būti skiriamos baudos iki 2 896 eurų baudą, kurios paskyrimas neatleidžia nuo pareigos nutartį vykdyti ir kitos įstatyminės priemonės (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291 straipsniu, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto 200l-03-20d įstatymo Nr.IX-216 2 straipsnio 8 dalimi, 9 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktais, 10 ir 11straipsniais, teismas

Nutaria:

1. MB „Alridos grupė“, juridinio asmens kodas 303311319 (buveinės vieta: Vadoklių g.5, Ramygalos mst., Panevėžio r) pripažinti nemokia ir jai iškelti bankroto bylą.

2.Administratoriuimi paskirti L. L. K. 

3. Uždėti areštą visam atsakovės MB „Alridos grupė“, juridinio asmens kodas 303311319 (buveinės vieta: Vadoklių g.5, Ramygalos mst., Panevėžio r) turtui, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

4. Įsiteisėjus šiai nutarčiai:

a) panaikinti visų teismų, institucijų ir pareigūnų nutartimis, nutarimais ar sprendimais visas laikinąsias apsaugos priemones, taikytas atsakovės MB „Alridos grupė“, juridinio asmens kodas 303311319 (buveinės vieta: Vadoklių g.5, Ramygalos mst., Panevėžio r) turtui;

b)įmonės kreditoriai per 30 dienų turi teisę raštu pranešti administratoriui savo kreditorinius reikalavimus;

c) Bendrijos nariai: A. C. (ji bendrijos atstovė) ir A. B. privalo per 10 dienų perduoti administratoriui arba jo įgaliotam asmeniui visą įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus;

5. Pavesti administratoriui ne vėliau kaip per 20 dienų nuo termino kreditorinių reikalavimų pateikimui pateikti teismui tvirtinti kreditorių ir jų kreditorinių reikalavimų sąrašą , sutikrinus su prie bankroto prijungtais vykdomaisiais dokumentais ir apie tai pažymint prašyme tvirtinti kreditorių sąrašą ir

Ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

6. Įpareigoti administratorių vykdyti ĮBĮ l0 str. 4 d. 3 ir 4 p., 7d. 8p. ir kitus ĮBĮ nustatytus reikalavimus.

7.  Pranešti Panevėžio   apylinkės teismo Panevėžio rūmams ir antstolių kontoroms, kurioms pavesta atlikti vykdymo veiksmus Panevėžio mieste,  Panevėžio apygardos prokuratūrai bei kitiems teismams, kuriuose yra bylų, kuriose atsakovė – MB „Alridos grupė“  ir jai reiškiamos turtinės pretenzijos, kad šie proceso įstatymo numatytais atvejais, t. y. kai iki nutarties skirti nagrinėti bylą teismo posėdyje priėmimo paaiškėja, kad atsakovei iškelta bankroto byla, perduotų Panevėžio apygardos teismui civilinius ieškinius, bylas, vykdomuosius dokumentus, arešto aktus, kuriais bendrovei reiškiamos turtinės pretenzijos.

8. Apie bankroto bylos iškėlimą atsakovei nustatyta tvarka pateikti informaciją elektroninio pašto adresu antstoliai@antstoliai.lt ir adresu www.antstoliai.lt.

9. Nustatyti, kad įprastai visi susirašinėjimai vyksta elektroniniu būdu. Todėl administratorius įpareigojamas skubiai pateikti teismui savo elektroninio pašto adresus ir telefono numerius, kuriais bus galima kontaktuoti`.

Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Nutarties nuorašą išsiųsti atsakovei, jos vadovei A. C. ir A. B. administratoriui L. L. K.

 

Teisėja Margarita Dzelzienė