Civilinė byla Nr. eB2-1834-945/2018

  Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00368-2018-4

Procesinio sprendimo kategorijos: 3.4.3.4;

3.4.3.5.1

(S)

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

N U T A R T I S

2018 m. gegužės 18 d.

Kaunas

 

              Kauno apygardos teismo teisėjas Marius Bartninkas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Vaisvita“,

 

              n u s t a t ė :

 

              Kauno apygardos teisme 2018 m. balandžio 23 d. yra priimtas pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimas dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Vaisvita“ iškėlimo. Pareiškime nurodoma, jog įmonė laiku nesumokėjo Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytų privalomųjų mokėjimų biudžetui, dėl ko susidarė 7 849,27 Eur įsiskolinimas valstybės biudžetui.

              Atsakovei procesiniai dokumentai buvo įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, tačiau nei pozicija dėl pareiškimo pagrįstumo, nei teismo reikalauti finansiniai dokumentai nebuvo pateikti.

              Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

              Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 2 straipsnio 8 dalimi, įmonei bankroto byla gali būti keliama kai įmonė yra nemoki, t. y. pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

              Teismų praktikoje išaiškinta, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 str., ĮBĮ 9 str. 1 d., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1217-381/2016).

              Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi prie pareiškimo pridėtais dokumentais ir kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

              VĮ Registrų centro 2018 m. gegužės 16 d. duomenimis, UAB „Vaisvita“ vardu nėra registruoto nekilnojamojo turto. Iš Kelių transporto priemonių registro 2018 m. gegužės 16 d. gautų duomenų nustatyta, kad įmonė transporto priemonių taip pat neturi.

              UAB „Vaisvita“ įsiskolinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. balandžio 17 d. duomenimis sudarė 7 849,27 Eur. Pareiškime nurodoma, kad 2015 m. birželio 5 d. buvo priimtas sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką iš įmonės turto, kuris buvo perduotas vykdyti antstolei, tačiau nebuvo įvykdytas.

              Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2018 m. gegužės 16 d. duomenys patvirtina, kad UAB „Vaisvita“ nėra apdraustų asmenų, o skola biudžetui sudaro 2 518,43 Eur. Taigi, teismo turimais duomenimis skola dviem antros eilės kreditoriams yra 10 367,70 Eur (7 849,27 Eur + 2 518,43 Eur).

              Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi vėliausiai prieinamais duomenimis apie atsakovo turtinę padėtį (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-588-798/2016). Teismų praktikoje akcentuojama, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visi įmonės finansiniai įsipareigojimai, o tik pradelsti (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-959-330/2016, 2016 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1732-798/2016 ir kt.).

              Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo duomenimis, bendrovė finansinės atskaitomybės dokumentų neteikė. Pažymėtina, kad atsakovė į ieškovo siunčiamą pranešimą dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo neatsiliepė. Įmonės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, duomenų apie realią įmonės turtinę, ūkinę – finansinę padėtį, teismui nepateikta. Duomenų, kad atsakovė atsiskaitė su ieškove, byloje nėra.

              Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes teismas daro išvadą, kad atsakovės pradelstos skolos sudaro ne mažiau kaip 10 367,70 Eur, įmonė likvidaus turto neturi, todėl nustatytas įmonės pradelstų skolų ir turimo turto vertės santykis atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

              Teismas sprendžia, jog UAB „Vaisvita“ yra nemoki, dėl ko atsakovei keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

              Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 str. 3 d.). 

              Administruoti įmonės bankroto procedūrą skiriamas bankroto administratorius UAB „Ultima optio“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2, 4 d.).

              Iškėlus UAB „Vaisvita“ bankroto bylą, areštuojamas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

              Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktais, 10 straipsniu, teismas,

 

n u t a r i a:

 

iškelti bankroto bylą UAB „Vaisvita“, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), buveinės adresas: (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) k., Kauno r.

UAB „Vaisvita“ administratoriumi paskirti administratorių UAB „Ultima optio“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. (duomenys neskelbtini)).

Taikyti UAB „Vaisvita“ (įmonės kodas (duomenys neskelbtini)) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai UAB „Vaisvita“.

Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB „Vaisvita“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

Apie turtui ir piniginėms lėšoms taikytą areštą bei apie šios nutarties įsiteisėjimą pranešti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

Pavesti UAB „Vaisvita“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį UAB „Vaisvita“ kreditorių susirinkimą.

Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

 

Teisėjas                                                                                                                              Marius Bartninkas