Civilinė byla Nr. eB2-2422-773/2018

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00890-2018-4

Procesinio sprendimo kategorijos: 3.4.3.2.1.3; 3.4.3.5.1.

 (S)

 

img1 

 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2018 m. gruodžio 20 d.

Kaunas

 

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Eimilta“,

 

n u s t a t ė:

 

Kauno apygardos teisme 2018 m. lapkričio 13 d. yra priimtas pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Eimilta“ iškėlimo. Pareiškėja VMI nurodė, kad UAB „Eimilta“ įsiskolinimas 2018 m. lapkričio 8 d. duomenimis valstybės biudžetams sudarė 36 228,41 Eur. Pažymėjo, kad VMI 2018 m. sausio 8 d. sprendimas dėl 24 455,03 Eur mokestinės nepriemokos išieškojimo buvo perduotas vykdyti antstolei D. K. VMI 2018 m. lapkričio 5 d. gavo antstolės D. K. patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo bei išieškojimo negalimumo aktą, kuriame nustatyta, jog UAB „Eimilta“ vardu atidarytose banko sąskaitose nėra jokių piniginių lėšų, nerasta jokio skolininko vardu registruoto turto, į kurį galima nukreipti išieškojimą. Pareiškėjos teigimu, UAB „Eimilta“ yra nemoki, todėl yra pagrindas atsakovei kelti bankroto bylą (ĮBĮ 4 straipsnio 3 punktas).

 

Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas

 

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas 2018 m. lapkričio 13 d. nutartimi įpareigojo UAB „Eimilta“ vadovą pateikti teismui duomenis apie įmonės finansinę padėtį (e. b. l. 44-45). Ši teismo nutartis buvo išsiųsta įmonės registruotu buveinės adresu: (duomenys neskelbtini), tačiau procesiniai dokumentai grįžo neįteikti (b. l. 6). Kauno apygardos teismas 2018 m. lapkričio 27 d. pakartotinai procesinius dokumentus išsiuntė atsakovės buveinės adresu, todėl pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį procesiniai dokumentai laikomi įteikti tinkamai (e. b. l. 40-41). Vadovo atsiliepimas nebuvo gautas, tačiau atsakovės procesinės pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti, todėl teismas bankroto bylos iškėlimo UAB „Eimilta“ klausimą sprendžia vadovaudamasis civilinėje byloje pareiškėjo pateiktais ir teismo iniciatyva surinktais rašytiniais įrodymais.

Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi vėliausiai prieinamais duomenimis apie atsakovo turtinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-588-798/2016). Teismų praktikoje akcentuojama, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visi įmonės finansiniai įsipareigojimai, o tik pradelsti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1273/2010, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2599/2013). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1217-381/2016).

Teismas iš VĮ Registrų centro duomenų nustatė, kad atsakovė UAB „Eimilta“ finansinės atskaitomybės nuo įregistravimo 2017 m. balandžio 14 d. nėra pateikusi. Iš VĮ Registrų centro duomenų nustatyta, kad įmonė nekilnojamojo turto neturi (e. b. l. 25). Iš VĮ Regitra duomenų nustatyta, kad įmonės vardu nėra registruotų automobilių (e. b. l. 25). Remiantis viešais Sodros duomenimis, įmonė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 152,57 Eur, apdraustųjų asmenų įmonėje nėra, taigi, įmonė veiklos nevykdo.

Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes teismas daro išvadą, kad atsakovės UAB „Eimilta“ pradelstos skolos sudaro ne mažiau kaip 36 380,98 Eur (36 228,41 Eur + 152,57 Eur), duomenų apie įmonės turtą nėra pateikta. Įvertinęs minėtas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad byloje nepateikti jokie įrodymai, jog įmonė sėkmingai vykdo ūkinę komercinę veiklą, iš kurios gautos pajamos (pelnas) leis atsiskaityti su kreditoriais. Teismo vertinimu, aukščiau nustatytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad atsakovė UAB „Eimilta“ laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų. Teismas sprendžia, kad UAB „Eimilta“ bankroto byla keltina, esant ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto bankroto bylos iškėlimo sąlygoms, t. y. esant įmonės nemokumui, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

Administruoti atsakovės UAB „Eimilta“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB „Lideres“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

Iškėlus UAB „Eimilta“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

 

 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

 

n u t a r i a:

        

Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Eimilta“, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), buveinės adresas: (duomenys neskelbtini), bankroto bylą.

Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Eimilta“ administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Lideres“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA147).

Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Eimilta“, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), buveinės adresas: (duomenys neskelbtini), nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Eimilta“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, pareiškėjui, atsakovui, bankroto administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

 

 

Teisėjas Mindaugas Šimonis