Civilinė byla Nr. eB2-589-544/2018 

Proceso Nr. 2-59-3-00212-2018-5      Procesinio sprendimo kategorija:                     3.4.3.2.1.2.; 3.4.3.4.; 3.4.3.11.;                

(S)

 

PANEVĖŽIO  APYGARDOS  TEISMAS

N U T A R T I S

2018 m. rugsėjo 21 d.

Panevėžys

 

 

              Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  (toliau – VMI prie LR FM) (juridinio asmens kodas 188659752, Vasario 16-osios g. 14, Vilnius) ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Rimtaja“ (juridinio asmens kodas 302581404, buveinės adresas: Panevėžio r. sav. Vaivadų k. M. G. g. 28), esant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV)  Panevėžio skyriui (juridinio asmens kodas 191674725, buveinės  adresas:  Vasario 16-osios g. 60, Panevėžys), dėl bankroto bylos iškėlimo ir

 

n u s t a t ė:

 

ieškovė VMI prie LR FM  prašo iškelti atsakovei UAB „Rimtaja“ bankroto bylą, nes bendrovė yra nemoki ir negali vykdyti savo finansinių įsipareigojimų (Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Nurodo, kad bendrovė nuo 2017 m. balandžio mėnesio  nepilnai mokėjo privalomas mokėti įmokas, todėl 2018 m. rugpjūčio 21 d.  susidarė 12036,28 Eur  mokestinė nepriemoka. Kadangi yra bendrovės kreditorė, turi teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovei (ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Nors siekdama išieškoti mokestinę nepriemoką taikė priverstinio išieškojimo priemones, tačiau skolos išieškoti nepavyko. Pagal Juridinių asmenų registrui bendrovės pateiktą finansinę atskaitomybę už 2017 metus per vienerius metus bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė daugiau nei pusę balanse apskaitomo turto vertės. Registruoto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto bendrovė neturi, iš jos išieškoma virš 7 tūkst. Eur išieškojimai kitiems kreditoriams. Vadovaudamasi ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies nuostatomis, 2018 m. birželio 28 d. raštu, kuris atsakovei įteiktas 2018 m. birželio 30 d.,   pranešė apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei per 30 dienų nuo rašto gavimo dienos nebus sumokėta mokestinė nepriemoka, tačiau skola sumokėta nebuvo ir ji didėja.

Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų,  VSDFV Panevėžio skyrius,  nurodė, kad atsakovė UAB „Rimtaja“ nuo  2011 metų laiku ir tinkamai pilnai nemokėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų už samdomus darbuotojus, todėl yra atsakovės kreditorius, turintis į ją 1006,98 Eur reikalavimo teisę. Nurodė, kad taikytomis priemonėmis skolos išieškoti nepavyko.  Pagal  Juridinių asmenų  registrui pateiktus balansus bendrovė veikė nuostolingai, registruoto turto neturi. Mano, kad bendrovė yra nemoki ir jai yra pagrindas iškelti bankroto bylą.  

Atsakovė  UAB „Rimtaja“ atsiliepime nurodė, kad  sutinka, jog bendrovei būtų iškelta bankroto byla. Paaiškino, kad 2015 metų pabaigoje bendrovė patyrė 7013,05 Eu nuostolių, nes bankrutavo Luma Logistics MB, pradėjo trūkti apyvartinių lėšų. Lėšų pasiskolinti nepavyko. 2017 metais išaugus paslaugų kainoms, o pajamoms likus toms pačioms, padėtis dar laibiau pablogėjo. Nuo 2017 metų nebegalėjo atsiskaityti su visais kreditoriais, todėl pirmiausia atsiskaitinėjo su  lizingo bendrovėmis ir kitomis įmonėmis, nuo kurių  priklausė transporto darbas. Tačiau  vėliau nebegalėjo atsiskaityti su banku, pardavė vilkikus, o veiklą sustabdė.  Pritaikius apribojimus, visi atsiskaitymai vykdomi per VĮ Registrų centrą.

Prašymas iškelti bankroto bylą tenkinamas (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 4 straipsnio 3 punktas, 5 straipsnio 1 punktas, 6 straipsnio 1, 3 dalys, 9 straipsnio  7 dalies 1 punktas). 

UAB „Rimtaja“ Juridinių asmenų registre yra įregistruota 2011 m. sausio 10 d.,  pagrindinė veikla – krovininis kelių transportas. Bendrovės akcininke nuo 2011 m. sausio 10 d. yra R. N., o direktore nuo 2015 m. lapkričio 23 d.  - J. Č..

Ieškovė VMI prie LR FM 2018 m. birželio 28 d.  pranešimu, kuris atsakovei įteiktas 2018 m. birželio 30 d., pranešė apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei per 30 dienų nuo rašto gavimo dienos nebus sumokėta mokestinė nepriemoka. Atsakovė neginčija, kad minėtą pranešimą gavo, tačiau nustatytu terminu neatsiskaitė. Todėl ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies nuostatų laikytasi.

Ieškovės, trečiojo asmens pateikti įrodymai ir iš viešųjų registrų gauti duomenys patvirtina, kad atsakovė UAB „Rimtaja“ nuo 2011 metų laiku ir pilnai nemoka privalomų mokėti  pagal įstatymus įmokų į valstybės, savivaldybės,  VSDFV biudžetus, dėl ko kreipimosi į teismą dienai VMI prie LR FM buvo skolinga  11609,95 Eur. VSDFV Panevėžio skyriui – 1006,98 Eur. Kadangi ieškovė ir trečiasis asmuo yra atsakovės kreditoriai, tai jie turi teisę kreiptis į teismą ir prašyti iškelti atsakovei bankroto bylą (ĮBĮ 3 straipsnio 1 punktas, 4 straipsnio 3 punktas, 5 straipsnio 1 punktas).

Pagal VĮ Registrų centro, VĮ Regitros duomenis atsakovė registruoto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto nuosavybės teise nevaldo. Nuo 2016 metų  iki 2017 metų  bendrovės turtas sumažėjo virš 70 procentų. Pagal balanso duomenis už 2017 metus, per vienerius metus bendrovės mokėtinos sumos viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, o veikla buvo nuostolinga.  Pagal  bendrovės balanso  2018 m. rugpjūčio 31 d. duomenis bei kitus  atsakovės pateiktus įrodymus nustatyta, kad ataskaitinį laikotarpį  bendrovė baigė su 6943 Eur nuostoliu, kad bendrovė ilgalaikio turto neturi, o trumpalaikį 6687 Eur turtą sudaro debitorinis įsiskolinimas.  Atsakovė atsiliepime nurodo, kad debitorius galimai yra nemokus (įrodymai apie tai nepateikti). Balanse 2018 m. rugpjūčio 31 dienai ir kreditorių sąraše nurodyta, kad po vienerių metų bendrovės mokėtina suma yra 10469 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra 22138 Eur. Pagal pateiktus duomenis tiekėjams pradelsta skola yra  virš 6000 Eur,   darbuotojams – 4234 Eur, VMI prie LR FM – 11609,95,  VSDFV Panevėžio skyriui – 1006,98 Eur. Taigi pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies nuostatas bendrovė yra nemoki.

Nors siekdama išieškoti mokestinę nepriemoką ieškovė ir trečiasis asmuo taikė priverstinio išieškojimo priemones, yra priėmusios sprendimus išieškoti mokestines nepriemokas nuo bendrovės sąskaitos ir iš jos iš turto, sprendimus perdavusios vykdyti antstoliams, tačiau  skolų išieškoti nepavyko dėl  blogos atsakovės turtinės padėties ir kitiems kreditoriams 7453,68 Eur vertės vykdomų išieškojimų, kurie priteisti įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais.

Pagal viešai skelbiamus ir  VSDFV Panevėžio skyriaus pateiktus duomenis bendrovėje dirba du samdomi darbuotojai, kuriems nuo 2018 metų sausio mėnesio taikomas nedraudžiamasis laikotarpis, vadinasi, aukšta tikimybė, kad bendrovė ūkinės komercinės veiklos nevykdo ir pajamų negauna.  

Atsakovė UAB „Rimtaja“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad sutinka, jog bendrovei būtų iškelta bankroto byla, nes  ji nuo 2015 metų pabaigos patiria vis didėjančių  finansinių sunkumų, nuo 2017 metų nebegalėjo atsiskaityti su visais kreditoriais, todėl pirmiausia atsiskaitinėjo su  lizingo bendrovėmis ir kitomis įmonėmis, nuo kurių  priklausė transporto darbas. Nebeišgalint atsiskaityti su banku, pardavė vilkikus, o veiklą sustabdė. Pardavus  transporto priemones,  buvo priskaitytas PVM, dėl to išaugo VMI prie LR FM skola. 

 

Taigi byloje surinkta įrodymų visuma patvirtina, kad atsakovė UAB „Rimtaja“ yra nemoki, nes turi pradelstų skolų kreditoriams, ūkinės komercinės veiklos nevykdo, pajamų negauna, ilgalaikio turto neturi, todėl yra pagrindas jai iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnis).

ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad, įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Jei  minėti asmenys minėtų reikalavimų neįvykdo ar nepilnai įvykdo, teismas jiems gali skirti iki 2 896 eurų baudą. 

ĮBĮ  11 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 11 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šios straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis atsitiktine tvarka įvertinus įmonę apibūdinančius kriterijus. Pagal šią tvarką atrinktas bankroto administratorius yra UAB „Finansinių partnerių grupė“. ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje numatytų aplinkybių, kurioms esant būtų pagrindas neskirti bendrovės administratoriumi bankroto programa atrinkto asmens, nenustatyta.   

Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsniu, 11 straipsnio 1, 2 dalimis,

 

n u t a r i a:

              1. UAB „Rimtaja“ (juridinio asmens kodas 302581404, buveinės adresas: Panevėžio r. sav. Vaivadų k. M. G. g. 28) iškelti bankroto bylą.

              2.Įmonės bankroto administratore paskirti UAB „Finansinių partnerių grupė“ (sąrašo eilės Nr. B-JA005, adresas – Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vytauto g. 33, el. paštas -  vidakubi@yahoo.com), pradedant vykdyti šias pareigas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

              3. Įpareigoti bankroto administratorę UAB „Finansinių partnerių grupė“  įvykdyti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkto, 11 straipsnio 1-23 punktuose nurodytus reikalavimus ir kitas šiuo įstatymu jam priskirtas funkcijas.

              4.Šiai nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti visų teismų, institucijų ir pareigūnų nutartimis, nutarimais ar sprendimais taikytas visas laikinąsias apsaugos priemones UAB „Rimtaja“ (juridinio asmens kodas 302581404).           

5.Nustatyti atsakovės UAB „Rimtaja“ (juridinio asmens kodas 302581404) direktorei  J. Č. (a. k. (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini))  terminą - ne ilgiau kaip 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos - per kurį ji privalo perduoti įmonės bankroto administratorei UAB „Finansinių partnerių grupė“ įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą šios nutarties įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

              6.Nustatyti UAB „Rimtaja“ (juridinio asmens kodas 302581404) kreditoriams terminą – 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos – per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratorei UAB „Finansinių partnerių grupė“ savo kreditorinius reikalavimus.

              7. Nustatyti terminą – ne vėliau kaip per 30  darbo dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos – sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.              8. Pranešti Panevėžio  miesto  apylinkės teismų rūmams ir antstolių kontoroms, kurioms pavesta atlikti vykdymo veiksmus Panevėžio mieste ir rajone, Panevėžio apygardos prokuratūrai bei kitiems teismams, kuriuose yra bylų, kuriose atsakovė – UAB „Rimtaja“ (juridinio asmens kodas 302581404) ir jai reiškiamos turtinės pretenzijos, kad šie proceso įstatymo numatytais atvejais, t. y. kai iki nutarties skirti nagrinėti bylą teismo posėdyje priėmimo paaiškėja, kad atsakovei iškelta bankroto byla, perduotų Panevėžio apygardos teismui civilinius ieškinius, bylas, vykdomuosius dokumentus, arešto aktus, kuriais bendrovei reiškiamos turtinės pretenzijos.

              9. Apie bankroto bylos iškėlimą atsakovei UAB „Rimtaja“ (juridinio asmens kodas 302581404) nustatyta tvarka pateikti informaciją elektroninio pašto adresu antstoliai@antstoliai.lt ir adresu www.antstoliai.lt.

              Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui  atskirąjį skundą paduodant  per šį teismą.

 

Teisėja                                                                      Ramunė Čeknienė