Civilinė byla Nr. eB2-3616-392/2018

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-00659-2018-6

Procesinio sprendimo kategorija 3.4.3.4.

(S)

 

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2018 m. gegužės 10 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei V. D. komercinei įmonei „TARP“, bendraatsakovas V. D., trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

 

n u s t a t ė :

 

ieškovė pareiškimu prašo iškelti bankroto bylą atsakovei V. D. komercinei įmonei „TARP“, motyvuodama tuo, kad atsakovė nemokėjo privalomų įmokų teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka. V. D. komercinės įmonės skola VSDFV biudžetui sudaro 5 195,42 Eur, iš jų: 4 087,34 Eur VSD įmokų už savininką, 500,46 Eur PSD įmokų ir 607,62 Eur delspinigių.

Atsakovai ir trečiasis asmuo nepateikė teismui atsiliepimo bei reikalaujamų dokumentų.

 

Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Juridinių asmenų registro duomenimis V. D. komercinė įmonė „TARP“ (j. a. k. 120850669) įregistruota 1991 metais, jos savininkas V. D.. Įmonė nebuvo pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Atsakovės savininkui nepateikus teismui atsiliepimo ir reikalaujamų dokumentų, jokių aktualių duomenų įvertinti įmonės finansinę padėtį ar realiai valdomą turtą teismas neturi. Ieškovės pateiktais duomenimis įmonė privalomų įmokų nemoka nuo 1997 metų. Taikytos priverstinio poveikio priemonės buvo neveiksmingos. Ieškovė sprendimus dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka nuo 1998 m. lapkričio 24 d. devynis kartus siuntė vykdyti antstoliui, kuris 1999 m. vasario 4 d., 2000 m. lapkričio 3 d., 2006 m. gruodžio 29 d. patvarkymais sprendimus grąžino su išieškojimo negalimumo aktais.  Viešųjų registrų duomenimis, atsakovė neturi registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių. Byloje nėra duomenų, kad bendrovė gautų pajamas, valdytų nuosavybės teise kokį nors kitą materialų turtą, turėtų lėšų banko sąskaitoje ar kasoje. Darytina išvada, kad įmonė negali vykdyti savo įsipareigojimų. Skola ieškovei sudaro 5 195,42 Eur.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui pateiktus ieškovės duomenis apie turto ir įsipareigojimų santykį, iš viešųjų registrų gautus duomenis, teismas daro išvadą, kad atsakovė V. D. komercinė įmonė „TARP“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinkta bankroto administratorė UAB „Lideres“, kuri pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorę neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

 

n u t a r i a :

             

iškelti V. D. komercinei įmonei „TARP“ (j. a. k. 120850669 registracijos adresas: (duomenys neskelbtini)) bankroto bylą.

Įmonės administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Lideres“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA147).

Uždėti bankrutuojančios V. D. komercinės įmonės „TARP“ (j. a. k. 120850669 registracijos adresas: (duomenys neskelbtini)) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:

1) atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

 

 

 

Teisėjas                                                                       Virginijus Kairevičius