Civilinė byla Nr. eB2-1740-773/2018

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00288-2018-5

Procesinio sprendimo kategorijos: 3.4.3.2.1.3; 3.4.3.5.1.

(S)

 

 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2018 m. gegužės 30 d.

Kaunas

 

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Elist“,

 

n u s t a t ė:

 

Kauno apygardos teisme 2018 m. balandžio 4 d. yra priimtas pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Elist“ iškėlimo. Pareiškėja VMI nurodė, kad UAB „Elist“ įsiskolinimas 2018 m. kovo 22 d. duomenimis valstybės biudžetui sudarė 11 125,43 Eur. Pažymėjo, kad įmonė neturi nekilnojamojo turto, transporto priemonių. Nurodė, kad nuo 2015 m. spalio 2 d. yra vykdomas mokestinės nepriemokos išieškojimas iš lėšų UAB „Elist“ banko sąskaitose ir bendrovės turto, tačiau antstolė VMI sprendimą dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo grąžino kartu su išieškojimo negalimumo aktu. Pareiškėjos teigimu, tai leidžia daryti išvadą, kad UAB „Elist“ nevykdo veiklos ir yra nemoki (ĮBĮ 4 straipsnio 3 punktas).

Atsakovei UAB „Elist“ Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 4 d. nutartis, kuria įmonės vadovas įpareigotas pateikti finansinius įmonės duomenis ir nuomonę dėl bankroto bylos iškėlimo, įteikta 2018 m. balandžio 5 d. (p. b. l. 9), atsiliepimas negautas.

 

Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas

 

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi vėliausiai prieinamais duomenimis apie atsakovės UAB „Elist“ turtinę padėtį. Teismų praktikoje išaiškinta, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1217-381/2016).

Teismas iš VĮ Registrų centrui atsakovės UAB „Elist“ pateikto 2014 metų balanso nustatė, kad įmonės turto apskaityta už 56 650 Eur, mokėtinos sumos ir įpareigojimai – 44 363 Eur. Taigi įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija daugiau nei pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, kas leidžia daryti išvadą, jog įmonė jau 2014 m. buvo nemoki. Iš VĮ Registrų centro duomenų nustatyta, kad įmonė nekilnojamojo turto neturi. Pagal VĮ „Regitra“ išrašą UAB „Elist“ transporto priemonių taip pat neturi. Remiantis viešais Sodros duomenimis, skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 409,30 Eur, apdraustųjų įmonėje nėra, taigi, įmonė veiklos nevykdo.

Iš VĮ Registrų centro Turto arešto aktų registro matyti, kad atsakovės atžvilgiu yra registruotas turto arešto aktas, išieškotojas S. V. (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Vadinasi, atsakovės turto realizavimas yra apribotas. Jeigu turtas yra apsunkintas turto areštu, ši aplinkybė suteikia pagrindą spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo nemokia ĮBĮ prasme (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2449/2013).

Teismo vertinimu, aukščiau nustatytų aplinkybių visetas leidžia daryti išvadą, kad atsakovė UAB „Elist“ laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų. Teismas sprendžia, kad UAB „Elist“ bankroto byla keltina, esant ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto bankroto bylos iškėlimo sąlygoms, t. y. esant įmonės nemokumui, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

Administruoti atsakovės UAB „Elist“ bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorius UAB „Lideres“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

Iškėlus UAB „Elist“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

 

n u t a r i a:

             

Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Elist“, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), buveinės adresas: (duomenys neskelbtini), bankroto bylą.

Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Elist“ administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Lideres“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA147).

Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Elist“, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), buveinės adresas: (duomenys neskelbtini), nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Elist“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, pareiškėjui, atsakovui, bankroto administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

 

Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

 

 

Teisėjas                                                                                                                   Mindaugas Šimonis