Civilinė byla Nr. eB2-2100-945/2018

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00610-2018-4

Procesinio sprendimo kategorijos: 3.4.3.4; 3.4.3.5.1

(S)

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

N U T A R T I S

2018 m. rugpjūčio 28 d.

Kaunas

 

              Kauno apygardos teismo teisėjas Marius Bartninkas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „DLM group“,

 

              n u s t a t ė :

 

              Kauno apygardos teisme 2018 m. liepos 23 d. yra priimtas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus (toliau – VSDFV) pareiškimas dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „DLM group“ iškėlimo. Pareiškime nurodoma, jog bendrovė vengia vykdyti mokestines prievoles, dėl ko susidarė 4 155,77 Eur įsiskolinimas VSDFV biudžetui.

              Atsakovei procesiniai dokumentai buvo įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyta tvarka, bendrovės vadovui buvo įteikta asmeniškai, tačiau nei pozicija dėl pareiškimo pagrįstumo, nei teismo reikalauti finansiniai dokumentai nebuvo pateikti.

              Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

              Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 2 straipsnio 8 dalimi, įmonei bankroto byla gali būti keliama kai įmonė yra nemoki, t. y. pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

              Teismų praktikoje išaiškinta, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 str., ĮBĮ 9 str. 1 d., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1217-381/2016).

              Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi prie pareiškimo pridėtais dokumentais ir kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

              VĮ Registrų centro 2018 m. rugpjūčio 21 d. duomenimis, UAB „DLM group“ vardu nėra registruoto nekilnojamojo turto. Kelių transporto priemonių registro transporto priemonių 2018 m. rugpjūčio 21 d. duomenis, įmonė turi transportų priemonių, kurios išregistruotos ir eismas joms draudžiamas, bei turi vieną transporto priemonę, kuri įregistruota, tačiau eismas jai taip pat draudžiamas. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo duomenimis, 2017 m. vasario 28 d. buvo teikti duomenys apie bendrovės finansinę atskaitomybę. Kaip matyti iš 2016 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. įmonės balanso duomenų, įmonės turtas sudarė 7 460 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 14 051 Eur. Įmonė 2016 m. patyrė 5 331 Eur nuostolių. Taigi, kaip matyti iš ankstesnio laikotarpio finansinės atskaitomybės dokumentų, mokėtinos sumos viršijo pusę į jos balansą įrašytos turto vertės, bendrovė veikia nuostolingai. Jokių kitų duomenų, kurie leistų spręsti, jog įmonė turi kokio nors turto, į bylą nepateikta.

              UAB „DLM group“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2018 m. rugpjūčio 17 d. sudarė 4 439,40 Eur, įmonėje yra 2 apdrausti asmenys. Pareiškėja pareiškime nurodo, kad 2018 m. liepos 10 d. duomenimis, įsiskolinimas sudarė 4 155,77 Eur, o kadangi įmonėje yra du darbuotojai, tai ir toliau auga įsiskolinimas. VSDFV siuntė raginimus sumokėti skolą geruoju, tačiau skola nebuvo sumokėta. Be to, pareiškime nurodoma, kad UAB „Creditinfo Lietuva“ patvirtina, jog įmonė turi 8 926,97 Eur skolą kreditoriui UAB „Nova rent“. Be to, remiantis viešais Valstybinės mokesčių inspekcijos 2018 m. rugpjūčio 21 d. duomenimis, įmonė turi 1 334,71 Eur mokestinę nepriemoką valstybės biudžetui. Taigi, teismo turimais duomenimis skola dviem antros eilės kreditoriams yra 5 774,11 Eur (4 439,40 Eur + 1 334,71 Eur).

              Įvertinus tai, kad įstatymų nustatyta tvarka nuo 2016 m. nebuvo teikiami finansinės atskaitomybės dokumentai, atsakovė laiku nemoka mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, kaip labiausiai tikėtina vertinama išvada, jog įmonė realiai nevykdo jokios veiklos, negauna jokių pajamų ir neturi turto finansiniams įsipareigojimams įvykdyti.

              Teismo vertinimu, aukščiau nustatytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad UAB „DLM group“ keltina bankroto byla, esant ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytoms bankroto bylos iškėlimo sąlygoms, t. y. esant įmonės nemokumui, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų, ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

              Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 str. 3 d.).

              Administruoti įmonės bankroto procedūrą skiriamas bankroto administratorius J. V., kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2, 4 d.).

              Iškėlus UAB „DLM group“ bankroto bylą, areštuojamas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

              Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsniu, teismas,

 

n u t a r i a:

 

iškelti bankroto bylą UAB „DLM group“, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), buveinės adresas: (duomenys neskelbtini), Marijampolė.

UAB „DLM group“ administratoriumi paskirti J. V. (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. (duomenys neskelbtini)).

Taikyti „DLM group“ (įmonės kodas (duomenys neskelbtini)) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai UAB „DLM group“.

Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB „DLM group“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

Apie turtui ir piniginėms lėšoms taikytą areštą bei apie šios nutarties įsiteisėjimą pranešti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

Pavesti UAB „DLM group“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį UAB „DLM group“ kreditorių susirinkimą.

Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

 

 

Teisėjas                                                                      Marius Bartninkas